Archwiliad i ymateb rhanbarthol y gogledd-orllewin i droseddau difrifol a chyfundrefnol

Published on: 10 November 2023

Contents

 1. Cyflwyniad
  1. Ynglŷn â’n harolygiad
  2. Amdanom ni
  3. Ynglŷn â’n hadroddiad
  4. Terminoleg a ddefnyddir yn yr adroddiad hwn
  5. Ynglŷn â ROCUs
  6. Newidiadau i sut mae bygythiadau SOC yn cael eu rheoli’n genedlaethol
 2. Canfyddiadau rhanbarthol
  1. Mae’r lluoedd a’r NWROCU yn cydweithio i fynd i’r afael â SOC
  2. Mae llywodraethu strategol effeithiol i reoli bygythiadau blaenoriaeth
  3. Mae heddluoedd rhanbarthol wedi ymrwymo i gwrdd â Rhaglen Codi’r Heddlu
  4. Mae’r rhanbarth yn wynebu rhai heriau wrth recriwtio a chadw swyddogion a staff
 3. Uned Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol Gogledd Orllewin Lloegr
  1. Deall SOC a gosod blaenoriaethau i fynd i’r afael ag ef
  2. Adnoddau a sgiliau
  3. Mynd i’r afael â SOC a diogelu pobl a chymunedau
 4. Cwnstabliaeth Swydd Gaer
  1. Deall SOC a gosod blaenoriaethau i fynd i’r afael ag ef
  2. Adnoddau a sgiliau
  3. Mynd i’r afael â SOC a diogelu pobl a chymunedau
 5. Cwnstabliaeth Cumbria
  1. Deall SOC a gosod blaenoriaethau i fynd i’r afael ag ef
  2. Adnoddau a sgiliau
  3. Mynd i’r afael â SOC a diogelu pobl a chymunedau
 6. Heddlu Manceinion Fwyaf
  1. Deall SOC a gosod blaenoriaethau i fynd i’r afael ag ef
  2. Adnoddau a sgiliau
  3. Mynd i’r afael â SOC a diogelu pobl a chymunedau
 7. Cwnstabliaeth Swydd Gaerhirfryn
  1. Deall SOC a gosod blaenoriaethau i fynd i’r afael ag ef
  2. Adnoddau a sgiliau
  3. Mynd i’r afael â SOC a diogelu pobl a chymunedau
  4. Mynd i’r afael â SOC a diogelu pobl a chymunedau
 8. Heddlu Gogledd Cymru
  1. Deall SOC a gosod blaenoriaethau i fynd i’r afael ag ef
  2. Adnoddau a sgiliau
  3. Mynd i’r afael â SOC a diogelu pobl a chymunedau
 9. Atodiad 1: Map o unedau troseddau cyfundrefnol rhanbarthol
 10. Atodiad 2: Methodoleg data a chafeatau
 11. Nôl i’r cyhoeddiad

Print this document

Cyflwyniad

Ynglŷn â’n harolygiad

Fel rhan o’n harolygiadau effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chyfreithlondeb yr heddlu (PEEL), gwnaethom archwilio pa mor dda y mae heddluoedd yn mynd i’r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol (SOC). Yn 2022, fe wnaethom newid sut rydym yn archwilio’r agwedd hon ar blismona, i ymgorffori arolygiadau o’r deg rhanbarth, yn ogystal â’r naw uned troseddau cyfundrefnol ranbarthol (ROCUs) ledled Cymru a Lloegr a’r 43 heddlu heddlu. Mae hyn yn gwella ein dealltwriaeth o ba mor dda y mae heddluoedd a ROCUs yn gweithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â SOC.

Amdanom ni

Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi (HMICFRS) yn asesu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd heddluoedd a gwasanaethau tân ac achub yn annibynnol, er budd y cyhoedd. Wrth baratoi ein hadroddiadau, gofynnwn y cwestiynau y byddai’r cyhoedd yn eu gofyn ac yn cyhoeddi’r atebion ar ffurf hygyrch. Rydym yn defnyddio ein harbenigedd i ddehongli’r dystiolaeth a gwneud argymhellion ar gyfer gwella.

Ynglŷn â’n hadroddiad

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys adrannau ar y canlynol:

 • Canfyddiadau rhanbarthol – crynodeb o dystiolaeth arolygu sy’n nodi perfformiad da neu wael yn y rhanbarth; mewn geiriau eraill, sy’n ymwneud â’r ROCU neu’n ymwneud â’r ROCU a’i lluoedd cyfansoddol. Nid yw perfformiad y rhanbarth yn cael dyfarniad graddedig. Yn hytrach, rydym yn tynnu sylw at feysydd i’w gwella, achosion pryder ac arfer arloesol ac addawol yn yr adran hon, lle bo hynny’n berthnasol.
 • Y ROCU a’r lluoedd unigol – y ROCU a phob llu unigol yn cael dyfarniad graddiedig, gyda chrynodeb o ganfyddiadau ein harolygiad ac yn amlygu adrannau ar gyfer meysydd i’w gwella, achosion pryder ac arfer arloesol ac addawol.

Terminoleg a ddefnyddir yn yr adroddiad hwn

Mae ein hadroddiadau’n cynnwys cyfeiriadau at, ymhlith pethau eraill, ddiffiniadau, blaenoriaethau, polisïau, systemau, cyfrifoldebau a phrosesau ‘cenedlaethol’.

Mewn rhai achosion, mae ‘cenedlaethol’ yn golygu gwneud cais i Gymru a Lloegr. Mewn eraill, mae’n golygu gwneud cais i Gymru a Lloegr a’r Alban neu’r Deyrnas Unedig gyfan.

Ynglŷn â ROCUs

Mae pob ROCU yn gwasanaethu rhwng tri a saith o luoedd cyfansoddol (gweler y map yn Atodiad 1).

Mae’r Gofyniad Plismona Strategol yn diffinio ROCUs fel:

“trefniadau cydweithio rhwng heddluoedd sy’n cyflawni galluoedd plismona arbenigol” sef y “prif ryngwyneb rhwng yr NCA [Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol] a’r heddluoedd”.

Mae’n nodi:

“Cenhadaeth rhwydwaith ROCU yw amddiffyn cymunedau trwy darfu ar grwpiau troseddau cyfundrefnol, troseddwyr unigol a’r rhai sy’n eu galluogi.”

Mae strategaeth SOC 2018 y Llywodraeth yn nodi:

“Bydd ROCUs yn arwain yr ymateb gweithredol i droseddau difrifol a chyfundrefnol ar ran heddluoedd yn eu rhanbarthau, gan gymryd tasg gan yr Asiantaeth Safonau Cenedlaethol ar flaenoriaethau cenedlaethol, a chydweithio mewn ffordd fwy rhwydweithiol, gan ganiatáu rhannu capasiti a gallu lle bo hynny’n briodol.”

Dylai heddluoedd weithio’n agos gyda ROCUs, gan ddilyn yr uchelgais a nodir yn y Strategaeth Genedlaethol Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol i gyflawni dull ‘system gyfan’ o fynd i’r afael â SOC. Mae ROCUs yn darparu ystod o alluoedd arbenigol i rymoedd. Mae’r rhain yn cynnwys yr unedau asesu risg troseddau cyfundrefnol rhanbarthol (ROCTAs), gwyliadwriaeth, plismona cudd, unedau cudd-wybodaeth sensitif, timau adfer asedau rhanbarthol, timau seiberdroseddu, Rhwydwaith Gwybodaeth Asiantaeth y Llywodraeth, unedau cudd-wybodaeth carchardai ac eraill.

Mae ROCUs yn cael eu sefydlu o dan gytundebau cydweithio (a wnaed o dan adran 22A o Ddeddf yr Heddlu 1996) rhwng y prif gwnstabliaid a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (PCCs) ym mhob rhanbarth. Nid yw ROCUs yn gyrff statudol. Maent yn dibynnu ar rymoedd i gyflenwi’r swyddogaethau gweinyddol a chymorth sydd eu hangen arnynt, gan gynnwys adnoddau dynol, cyllid a TG. O ganlyniad, mae pob ROCU wedi’i sefydlu’n wahanol, o dan delerau gwahanol o gydweithio.

Mae cyllid pob ROCU yn cael ei ddarparu i raddau helaeth gan brif gwnstabliaid a PCCs, gyda chyllid ychwanegol gan y Swyddfa Gartref. Ym mhob rhanbarth, mae lluoedd yn trafod eu cyfraniad ariannol i’r ROCU.

Newidiadau i sut mae bygythiadau SOC yn cael eu rheoli’n genedlaethol

Mae ein hadroddiadau arolygu PEEL blaenorol wedi cyfeirio at ba mor dda y mae heddluoedd wedi mapio neu asesu a rheoli grwpiau troseddau cyfundrefnol (OCGs).

Yn yr adroddiad hwn, rydym yn cyfeirio at fygythiadau SOC, sy’n cwmpasu OCGs, unigolion â blaenoriaeth SOC a gwendidau SOC.

Mae hyn yn adlewyrchu newidiadau a gyflwynwyd yn genedlaethol mewn ymateb i nod strategaeth SOC i ddarparu “un darlun o’r galw”. Cyflawnwyd hyn drwy sefydlu cronfa ddata genedlaethol o fygythiadau SOC (APMIS), sy’n dal gwybodaeth gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol (NCA), ROCUs, heddluoedd ac asiantaethau’r llywodraeth sy’n mynd i’r afael â SOC. Cyfeirir at y gronfa ddata hon fel prif restr SOC ac fe’i defnyddir i asesu pa fygythiad SOC sy’n flaenoriaeth i bob asiantaeth neu rym. Mae hefyd lle mae heddluoedd, ROCUs ac asiantaethau eraill yn cofnodi eu gweithgarwch tarfu yn erbyn bygythiadau SOC.

Canfyddiadau rhanbarthol

Mae rhanbarth y gogledd-orllewin yn cynnwys chwe heddlu (Cwnstabliaeth Swydd Gaer, Heddlu Cumbria, Heddlu Manceinion Fwyaf, Heddlu Swydd Gaerhirfryn, Heddlu Glannau Mersi a Heddlu Gogledd Cymru) a’u ROCU, Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol y Gogledd Orllewin (NWROCU).

Mae’r rhanbarth yn profi lefelau uchel o SOC o’i gymharu â rhanbarthau eraill Cymru a Lloegr. Dangosodd data a gymerwyd o’r APMIS ar 4 Ionawr 2023 fod rhanbarth y gogledd-orllewin wedi nodi 938 o fygythiadau SOC. Dyma’r nifer uchaf o fygythiadau a nodwyd mewn unrhyw ranbarth a mwy na dwbl y nifer mewn unrhyw ranbarth arall.

Heddlu Glannau Mersi a Heddlu Manceinion Fwyaf yw’r ail a’r pumed llu mwyaf yng Nghymru a Lloegr (yn seiliedig ar weithlu fesul 1,000 o’r boblogaeth). Mae’r ddau yn cynnal dinasoedd sydd â chysylltiadau hanesyddol â gangiau troseddau difrifol a chyfundrefnol ac maent yn profi galw SOC uchel.

Mae’r lluoedd a’r NWROCU yn cydweithio i fynd i’r afael â SOC

Trwy gydol ein harolygiad, siaradodd cynrychiolwyr o bob heddlu yn y rhanbarth yn gadarnhaol am eu rhyngweithio â’r NWROCU. Maent yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi a’u cadarnhau eu bod yn aml yn cyfeirio at yr NWROCU am gyngor tactegol. Roeddem yn falch o ddod o hyd i’r lefel hon o bositifrwydd, sy’n rhywbeth nad ydym wedi’i weld yn ein harolygiadau rhanbarthol eraill. Canfuom fod cynrychiolwyr o’r NWROCU yn bresennol ac yn cyfrannu at y cyfarfodydd tasgio lluoedd yn y rhanbarth.

Yn dilyn cynllun peilot yn rhanbarth y de-ddwyrain, rhanbarth y gogledd-orllewin fydd y cyntaf i gael mynediad llawn i APMIS. Ar adeg ein harolygiad, roedd hyn yn cael ei dreialu yn Heddlu Glannau Mersi. Bydd y lluoedd rhanbarthol eraill yn ei fabwysiadu yn ystod 2023. Mae hyn yn golygu y bydd heddluoedd yn gallu cofnodi bygythiadau SOC yn uniongyrchol a gweithgarwch tarfu ar APMIS. Mae’r NWROCU yn helpu gyda hyfforddiant mewn lluoedd, i annog cysondeb yn y ffordd y maent yn cofnodi gweithgarwch asesu bygythiadau ac amharu.

Meysydd i'w gwella

Maes ar gyfer gwella: Gallai Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Gogledd Orllewin Lloegr a’i lluoedd cyfansoddol wella ymhellach sut mae’r rhanbarth yn gweithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol

Dylai Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Gogledd Orllewin Lloegr (NWROCU), gyda lluoedd cyfansoddol:

Mae’r themâu hyn wedi’u nodi o’n canfyddiadau yn y lluoedd rhanbarthol ac fe’u hamlinellir trwy gydol yr adroddiad hwn.

Dylai swyddogion cyfrifol arweiniol baratoi cynlluniau 4P i reoli bygythiadau SOC. Mae’r cynlluniau hyn yn bwysig a dylent gefnogi cydweithio â sefydliadau partner perthnasol. Roedd cynnwys ac ansawdd y cynlluniau 4P gweithredol a adolygwyd gennym ar draws y rhanbarth yn anghyson.

Canfuom fod gwahanol systemau TG ar draws y rhanbarth yn cael eu defnyddio i storio a rheoli cynlluniau 4P. Dywedodd rhai heddluoedd nad yw eu systemau TG yn caniatáu iddynt olrhain a rheoli gweithredoedd 4P yn hawdd. Mae’r rhanbarth wedi caffael system TG newydd, gan gyflwyno cyfle i’r NWROCU a’r lluoedd cyfansoddol ddatblygu dull cyson o reoli cynlluniau 4P.

Mae’r NWROCU a’i luoedd cyfansoddol yn cofnodi gweithgaredd tarfu SOC mewn gwahanol ffyrdd. Mae hyn yn ei gwneud hi’n anodd i’r rhanbarth ddeall yn llawn pa mor effeithiol y mae SOC yn cael ei daclo. Gall cyflwyno’r gronfa ddata genedlaethol (APMIS) yn rhanbarthol wella cywirdeb cofnodi amhariad.

Mae’r NWROCU wedi recriwtio dau gydlynydd cymunedol SOC. Eu rôl yw cysylltu darpariaeth leol ledled y rhanbarth trwy, er enghraifft, cefnogi mentrau Clirio, Dal ac Adeiladu mewn lluoedd. Mae’r rôl hon mewn sefyllfa ddelfrydol i nodi a rhannu arfer da yn rhanbarth y gogledd-orllewin.

Mae llywodraethu strategol effeithiol i reoli bygythiadau blaenoriaeth

Mae’r NWROCU yn rheoli ei flaenoriaethau strategaeth reoli trwy gyfres o grwpiau llywodraethu strategol (SGGs). Mae gan bob SGG uwch swyddog cyfrifol, sydd fel arfer yn dditectif uwch-arolygydd o’r ROCU neu’n heddlu. Mae pob SGG wedi sefydlu cylch gorchwyl yn ogystal â chynlluniau casglu gwybodaeth 4P, sy’n cyfeirio gweithgarwch i fynd i’r afael â blaenoriaethau ar draws y rhanbarth.

Mewn arolygiadau blaenorol o ranbarthau eraill, gwelsom enghreifftiau o rymoedd nad oeddent yn ymgysylltu’n llawn â SGGs. Nid felly y bu yn y gogledd-orllewin. Canfuom fod llawer o bobl yn bresennol mewn SGGs ac roedd yn ymddangos bod uwch swyddogion cyfrifol yn cymryd eu rôl wrth arwain yr ymateb o ddifrif. Mae gweithredoedd SGGs yn cael eu hadolygu a’u holrhain. Mae aelodau o’r SGG sy’n cael camau gweithredu yn cael eu dwyn i gyfrif.

Mae heddluoedd rhanbarthol wedi ymrwymo i gwrdd â Rhaglen Codi’r Heddlu

Mae’r heddluoedd ar draws y rhanbarth yn cefnogi recriwtio i’r NWROCU i gyflawni’r ymrwymiad i Raglen Codi’r Heddlu. Mae’r NWROCU yn helpu hyn trwy weithio gyda heddluoedd i leihau effaith trosglwyddo swyddogion a staff i’r ROCU. Er enghraifft, mae’n ystyried amseru ymgyrchoedd recriwtio yn ofalus.

Mae’r rhanbarth yn wynebu rhai heriau wrth recriwtio a chadw swyddogion a staff

Dywedodd y NWROCU a rhai o’r lluoedd eu bod yn wynebu anawsterau wrth recriwtio i rolau arbenigol, megis dadansoddi ac ymchwilio ariannol. Nid yw hyn yn unigryw i’r gogledd-orllewin. Dywedwyd wrthym yn aml mai un o’r prif heriau yn y gogledd-orllewin yw bod rhai heddluoedd yn talu mwy na’i gilydd am yr un rôl.

Meysydd i'w gwella

Dylai Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Gogledd Orllewin Lloegr weithio gyda’i lluoedd cyfansoddol i wella rheolaeth troseddwyr troseddau difrifol a chyfundrefnol

Mae gan y lluoedd yn rhanbarth y gogledd-orllewin brosesau gwahanol i reoli troseddwyr, ac mae rhai yn fwy effeithiol nag eraill. Er enghraifft, mae gan rai lluoedd bersonél ymroddedig sy’n goruchwylio rheoli gorchmynion ategol, megis gorchmynion atal troseddau difrifol. Nid yw lluoedd eraill yn gwneud hynny. Mae hyn yn ei gwneud hi’n anodd i’r NWROCU gydlynu rheolaeth troseddwyr troseddau difrifol a threfnedig.

Oherwydd trefniadau llu anghyson, mae Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol y Gogledd Orllewin yn ei chael hi’n anodd neilltuo rheolaeth gorchmynion atal troseddu difrifol i heddluoedd ar ddiwedd ymchwiliadau rhanbarthol. Mynegodd y rhai a gyfwelwyd mewn un llu y farn y dylai Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Gogledd Orllewin Lloegr gymryd mwy o gyfrifoldeb am reoli troseddwyr sy’n gweithredu ar draws ffiniau lluoedd.

Uned Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol Gogledd Orllewin Lloegr

Mae Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Gogledd Orllewin Lloegr (NWROCU) yn eithriadol wrth fynd i’r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol.

Deall SOC a gosod blaenoriaethau i fynd i’r afael ag ef

Ymarfer addawol: Mae Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol y Gogledd Orllewin, mewn cydweithrediad ag asiantaethau eraill, yn defnyddio technegau cudd-wybodaeth i darfu ar linellau sirol

Mae Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Gogledd Orllewin Lloegr wedi gweithio gyda Heddlu Glannau Mersi a’r Swyddfa Gartref i ddatblygu proses i dargedu llinellau sirol yn rhagweithiol. Mae wedi datblygu proses awtomataidd i nodi cerbydau a amheuir o gyffuriau masnachu. Mae manylion y cerbydau hyn yn cael eu trosglwyddo i heddluoedd eraill er mwyn iddynt naill ai gynnal arosfannau neu ddatblygu ymchwiliad. Ers mis Ionawr 2021, mae’r NWROCU yn adrodd bod y gwaith hwn wedi arwain at adnabod 336 o gerbydau, 119 o gerbydau’n cael eu stopio, 107 o bobl yn cael eu harestio, £350,000 o arian parod yn cael ei atafaelu a llawer iawn o gyffuriau yn cael eu hadfer. Mae hyn wedi’i nodi yn genedlaethol fel arfer da ac mae’n cael ei ddatblygu’n rhaglen genedlaethol.

Ymarfer arloesol: Mae Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol y Gogledd Orllewin wedi gwella prosesau i fapio a chofnodi gweithgarwch tarfu

Mae Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Gogledd Orllewin Lloegr wedi cyflwyno proses i wella cofnodi gweithgarwch tarfu ar y gronfa ddata genedlaethol (APMIS). Er enghraifft, mae’n mapio bygythiadau yng ngharchardai’r rhanbarth, gan gynnwys llygredd, trais a’r defnydd o dronau. Mae hyn yn golygu y gellir neilltuo gweithgaredd tarfu perthnasol yn erbyn y bygythiadau hyn. Er mwyn gwneud y mwyaf o hyn, mae Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol y Gogledd Orllewin wedi creu tîm aflonyddwch carchardai i weithio gyda Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM i fynd i’r afael â gweithgarwch troseddol mewn carchardai. Mae’r broses hon yn cael ei hymestyn i feysydd eraill, fel troseddau economaidd. Mae hyn wedi cael ei gydnabod yn genedlaethol fel arfer da ac mae’n cael ei gyflwyno i ROCUs eraill.

Mae gan y NWROCU ddealltwriaeth dda o fygythiadau sy’n effeithio ar y rhanbarth

Ers 2021, mae staff yr uned ROCTA wedi cynyddu. Mae hyn wedi galluogi’r tîm i ddarparu arweiniad wrth fapio bygythiadau ar draws y rhanbarth. Mae lluoedd yn y gogledd-orllewin yn dal i gynnal eu hasesiadau eu hunain o fygythiadau SOC. Yna mae’r rhain yn cael eu cymedroli gan yr uned ROCTA. Canfuom fod y tîm yn dod o hyd i ddata fel mater o drefn gan asiantaethau partner i wella asesiadau bygythiad.

Mae’r NWROCU yn cydlynu’r ymateb rhanbarthol i fygythiadau SOC difrifol

Mae’r NWROCU wedi cefnogi lluoedd wrth ymateb i rai o’r bygythiadau SOC uchaf. Un o’r bygythiadau uchaf a nodwyd yn y gogledd-orllewin yw troseddau eiddo deallusol, yn benodol gwerthu nwyddau ffug. Mewn ymateb, mae’r NWROCU wedi sefydlu tîm eiddo deallusol, wedi’i ariannu gan Heddlu Dinas Llundain. Dyma’r unig dîm o’i fath y tu allan i Ddinas Llundain. Mae’r tîm yn gweithio’n agos gydag asiantaethau eraill, fel Safonau Masnach Cenedlaethol, i gyflawni gweithgarwch gorfodi effeithiol. Mae hefyd yn gweithio gyda pherchnogion busnesau bach i godi ymwybyddiaeth o’r gyfraith sy’n ymwneud â gwerthu nwyddau ffug.

Adnoddau a sgiliau

Ymarfer arloesol: Mae Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol y Gogledd Orllewin yn cynllunio ei gofynion ar gyfer mynd i’r afael â throseddau difrifol a threfnedig ac yn gosod disgwyliadau clir ar gyfer ei weithlu

Mae’r uwch dîm arwain yn Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol y Gogledd Orllewin yn adolygu ei weithlu, ei ystad a’i offer yn flynyddol. Mae ganddo gynllun ariannol sy’n seiliedig ar yr adolygiad gwariant tair blynedd a ddarperir gan y Swyddfa Gartref.

Er mwyn esbonio ei nod i’r gweithlu, mae Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Gogledd Orllewin Lloegr wedi cyflwyno ‘cynllun ar dudalen’ yn seiliedig ar y 4P. Mae’n rhyngweithiol ac yn caniatáu i bersonél ddewis meysydd penodol o’r cynllun i weld manylion am y gwahanol unedau a’u perfformiad. Mae’r cynllun yn seiliedig ar gyfres o ymddygiadau y disgwylir i bersonél eu dangos, a elwir yn ‘ffordd ROCU’. At ei gilydd, roedd y personél a gyfwelwyd gennym yn Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Gogledd Orllewin Lloegr yn deall y cynllun a sut y cyfrannon nhw ato.

Dyma’r tro cyntaf i ni weld cynllun o’r fath mewn uned troseddau cyfundrefnol rhanbarthol. Mae’r Swyddfa Gartref a Chyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu yn awyddus i ddefnyddio hwn fel glasbrint ar gyfer cynllunio busnes mewn unedau troseddau cyfundrefnol rhanbarthol eraill.

Ymarfer arloesol: Mae Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol y Gogledd Orllewin yn ceisio gwella arbenigedd ei gweithlu

Mae Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Gogledd Orllewin Lloegr (NWROCU) wedi asesu ei lefelau staffio yn y dyfodol, gan gynnwys cynnydd arfaethedig mewn swyddi a grëwyd gan Raglen Codi’r Heddlu. Mae’r lluoedd cyfansoddol yn y rhanbarth wedi cytuno i ariannu’r swyddi ychwanegol hyn pan ddaw cyllid cychwynnol y Swyddfa Gartref i ben ym mis Mawrth 2024.

Mae’r NWROCU eisoes wedi cael trafferth llenwi swyddi gwag gyda phersonél achrededig. O ganlyniad, mae wedi dechrau recriwtio personél di-gymhwyso, y mae’n ei hyfforddi a’i ddatblygu tra yn y swydd. Yn ogystal â helpu’r NWROCU i gyflawni ei dargedau recriwtio, mae’r dull hwn hefyd wedi denu ymgeiswyr ag amrywiaeth o sgiliau a phrofiad. Ar y cyfan, roedd y staff y buom yn siarad â nhw yn gadarnhaol am y peth.

Mae’r NWROCU wedi cyflwyno cwrs sefydlu wythnos o hyd y mae’n rhaid i bob personél newydd ei gwblhau. Mae hyn yn cynnwys mewnbwn gan bob adran unedau troseddau cyfundrefnol rhanbarthol ac astudiaeth achos ryngweithiol i ddangos sut maen nhw i gyd yn gweithio gyda’i gilydd. Dywedodd llawer o bersonél y buom yn siarad â nhw wrthym eu bod wedi mwynhau’r cwrs ac yn cydnabod ei werth.

Mae’r NWROCU wedi cyflwyno dau dîm newydd o’r enw ‘tasgluoedd’ sydd wedi’u lleoli yng ngogledd a de’r rhanbarth. Pwrpas y tasgluoedd hyn yw manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i darfu yn erbyn troseddau cyfundrefnol difrifol trwy weithio’n agos gyda’r lluoedd a’r partneriaid yn y lleoliadau hynny.

Mae cyflwyno’r tasgluoedd wedi gwella recriwtio gan rymoedd, a oedd wedi bod yn heriol yn flaenorol. Mae dau dîm arall wedi’u cynllunio ar gyfer dwyrain a gorllewin y rhanbarth, a ddylai gael effaith gadarnhaol debyg ar recriwtio.

Mae’r NWROCU yn datblygu system i wella rheolaeth bygythiadau SOC

Yn flaenorol, rydym wedi canfod bod ROCUs yn profi anawsterau wrth gyrchu’r gwahanol systemau TG a ddefnyddir gan heddluoedd ledled eu rhanbarth. Nid yw’r rhanbarth gogledd-orllewin yn ddim gwahanol, gyda heddluoedd yn defnyddio gwahanol systemau trosedd a chudd-wybodaeth.

Mae’r NWROCU yn gweithio gyda chwmni allanol i ddatblygu llwyfan digidol ar gyfer rheoli bygythiad SOC rhanbarthol, y bydd yr holl heddluoedd yn y rhanbarth yn gallu ei ddefnyddio. Bydd hyn yn integreiddio gwybodaeth o holl systemau TG yr heddlu ac yn cyfrannu at reoli bygythiadau SOC yn fwy effeithlon. Yr uchelgais yw datblygu hyn ymhellach drwy gynnwys systemau cenedlaethol, megis Cronfa Ddata Genedlaethol yr Heddlu ac APMIS. Er bod hyn yn dal i fod yn ei gamau cynnar, mae’n dangos addewid mawr i wella cydweithredu rhanbarthol ymhellach.

Mynd i’r afael â SOC a diogelu pobl a chymunedau

Mae’r NWROCU yn brwydro yn erbyn SOC yn rhagweithiol mewn carchardai

Mae gan ranbarth y gogledd-orllewin nifer fawr o garchardai sy’n cynnwys troseddwyr SOC risg uchel. Mae’r NWROCU yn gweithio’n agos gyda Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM (HMPPS) a phartneriaid SOC eraill o dan yr ymateb amlasiantaeth i drefniant troseddau difrifol a threfnedig. Mae gan yr NWROCU dîm sy’n canolbwyntio ei weithgaredd ar unigolion risg uchel, gan chwilio am gyfleoedd i orfodi ac aflonyddu. Mae hyn yn cynnwys ymyriadau yn erbyn y rhai sy’n gwasanaethu dedfrydau o garchar a’r rhai sydd wedi cael eu rhyddhau i’r gymuned yn ddiweddar.

Byddai’r NWROCU yn elwa o reoli cynlluniau 4P yn well

Mae gan yr NWROCU gynlluniau 4P sy’n cael eu creu gan yr uwch swyddog ymchwilio ar gyfer pob un o’r gweithrediadau y mae’n eu cyflawni. Gwelsom anghysondebau wrth storio a rheoli’r cynlluniau hyn. Byddai’r NWROCU yn elwa o un system sy’n mesur gweithgarwch tarfu yn erbyn nodau’r cynlluniau 4P. Byddai hyn yn rhoi dull cyson o reoli perfformiad iddo.

Cwnstabliaeth Swydd Gaer

Mae Cwnstabliaeth Swydd Gaer yn ddigonol i fynd i’r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol.

Deall SOC a gosod blaenoriaethau i fynd i’r afael ag ef

Dylai’r heddlu barhau i wella hyfforddiant ar gofnodi asesiadau bygythiad SOC a gweithgarwch tarfu ar APMIS

O 4 Ionawr 2023, roedd Heddlu Swydd Gaer wedi cofnodi 118 o fygythiadau SOC ar APMIS. Fodd bynnag, ni chwblhawyd yr un o’r asesiadau hyn ar gyfer gwendidau SOC, fel llinellau cyffuriau. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2022, cofnododd yr heddlu 373 o aflonyddwch ar yr APMIS, y cofnodwyd bod 312 (84 y cant) ohonynt yn dilyn gweithgaredd. Pan wnaethom gyfweld ag aelodau o’r cwnstabliaeth, roedd yn ymddangos nad oedd ganddynt ddealltwriaeth o’r gwahanol fathau o fygythiad SOC. Mae hyn yn golygu nad ydyn nhw’n asesu’r holl fygythiadau SOC yn iawn ac yna’n eu blaenoriaethu i gael eu rheoli.

Dangosodd adolygiad o’r data ar 1 Ebrill 2023 fod yr heddlu wedi ailddosbarthu rhai bygythiadau SOC. Roedd wedi cofnodi 37 o wendidau SOC, sy’n dangos ei fod wedi dechrau gwella ei broses.

Yn ddiweddarach yn yr adroddiad hwn, rydym yn manylu ar weithgarwch yr heddlu sydd â’r nod o amddiffyn dioddefwyr sy’n agored i niwed neu atal pobl rhag cymryd rhan mewn SOC. Efallai nad yw’r heddlu yn dal yr holl waith da hwn. Ar adeg ein harolygiad, roedd yn y broses o recriwtio cydlynydd SOC a fydd, unwaith yn y swydd, yn cefnogi gwelliannau pellach yn y ffordd y cofnodir gweithgarwch amharu.

Mae’r heddlu yn rheoli ei flaenoriaethau SOC yn effeithiol

Mae’r cwnstabliaeth yn aml yn cael ei dargedu gan droseddwyr SOC a llinellau sirol sy’n teithio i’w ardal. Mae wedi datblygu perthynas gref â’r NWROCU ac yn aml yn defnyddio ei alluoedd arbenigol.

Mae gan yr heddlu strategaeth asesu a rheoli strategol. Mae hyn yn sefydlu blaenoriaethau’r heddlu ac yn cynnwys adran ar SOC. Mae hefyd yn defnyddio’r model asesu MoRiLE i asesu’r risg a berir gan fygythiadau SOC penodol ac yna blaenoriaethu ei ymateb.

Mae’r heddlu wedi cwblhau proffiliau lleol SOC ar gyfer pob un o’i dair ardal blismona leol. Mae’r rhain yn cynnwys data gan bartneriaid, fel awdurdodau lleol, iechyd ac addysg. Mae’r proffiliau hyn ar gael ar fewnrwyd yr heddlu ac yn cael eu rhannu â phartneriaid.

Mae’r heddlu yn monitro ei berfformiad SOC

Mae’r prif gwnstabl cynorthwyol sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am berfformiad SOC yn cadeirio cyfarfod SOC strategol yr heddlu a’r cyfarfod gorchwyl a chydlynu. Canfuom fod y cyfarfodydd hyn yn dyrannu adnoddau i’r bygythiadau SOC uchaf. Cynhelir cyfarfodydd ychwanegol yn lleol i reoli’r ymateb i ddigwyddiadau sydd wedi digwydd yn ystod y 24 awr flaenorol.

Mae swyddogion rheng flaen a staff yn deall eu rôl wrth fynd i’r afael â SOC

Mae’r heddlu wedi mabwysiadu ‘Impact’ fel ei frand ar gyfer mynd i’r afael â SOC, ac mae hyn yn cael ei gyfleu’n fewnol ac i’r cyhoedd. I ategu hyn, mae pob personél wedi derbyn dogfen o’r enw Busnes Pawb. Mae hyn yn nodi’r hyn a ddisgwylir o wahanol rolau yn yr heddlu wrth fynd i’r afael â SOC. Canfuom fod y negeseuon allweddol hyn i’w gweld ym mhob gorsaf heddlu. Canfuom hefyd fod gan y personél y buom yn siarad â nhw ddealltwriaeth dda iawn o’u rolau wrth fynd i’r afael â SOC.

Mae’r heddlu yn targedu SOC gan ddefnyddio adnoddau lleol

Mae canolfan cudd-wybodaeth heddlu’r heddlu (FIB) yn dadansoddi data SOC i nodi mannau poeth. Mae’r rhain yn cael eu rhannu gyda thimau plismona lleol, sy’n eu galluogi i gyfeirio patrolau i’r ardaloedd hyn. Mae gwaith ar y gweill i integreiddio’r mapiau sbotio poeth gyda’u systemau TG trosedd a chudd-wybodaeth. Rhwng mis Ebrill 2022 ac Ebrill 2023, cofnododd yr heddlu lawer mwy o amhariadau, y mae’n eu priodoli’n rhannol i’r man poeth hwn.

Adnoddau a sgiliau

Mae gan yr heddlu dimau sy’n ymroddedig i fynd i’r afael â SOC

Mae gan yr heddlu sawl tîm sy’n ymroddedig i fynd i’r afael â SOC. Mae’r rhain yn cynnwys tîm aflonyddu SOC sy’n gweithio ochr yn ochr â’i uned wyliadwriaeth i ddarparu ymateb symudol. Mae’n ymateb i gudd-wybodaeth ac yn rhyng-gipio troseddwyr pan fyddant yn defnyddio ffyrdd cyhoeddus ar gyfer eu gweithgareddau troseddol. Ers mis Ionawr 2022, mae wedi arestio 106 o bobl dan amheuaeth, llawer ohonynt am droseddau difrifol.

Mae’r heddlu wedi sicrhau cyllid gan y Swyddfa Gartref i greu tîm Ymgyrch Apollo i fynd i’r afael â llinellau cyffuriau, sy’n flaenoriaeth. Mae’n defnyddio tactegau plismona cudd a gorfrwdfrydig i fynd ar drywydd troseddwyr llinellau sirol ac amddiffyn pobl sy’n cael eu hecsbloetio. Mae’n gweithio’n agos gyda’r NWROCU a lluoedd eraill yn y rhanbarth.

Dywedodd yr heddlu wrthym fod y tîm wedi cau 58 o linellau sirol ers mis Tachwedd 2022. Mae wedi defnyddio atebion technegol yn llwyddiannus i fynd i’r afael â llinellau cyffuriau, y mae’n adrodd sydd wedi cynyddu arestiadau yn sylweddol. Mae’r heddlu yn asesu y bu gostyngiad o 42 y cant yn nifer y gangiau llinellau sirol gweithredol sy’n gweithredu yn ei ardal.

Mae’r heddlu wedi recriwtio tystion arbenigol i gefnogi ei ymchwiliadau cyflenwi cyffuriau. Mae hyn wedi lleihau’r angen i geisio tystiolaeth arbenigol gan gwmnïau allanol ac, felly, mae wedi arbed arian yr heddlu.

Mae gan uned SOC y cwnstabliaeth dri tîm. Fodd bynnag, ar adeg ein harolygiad, gwelsom fod nifer sylweddol o swyddi gwag, a oedd wedi arwain at ddau dîm yn unig yn gweithredu. Roedd rhai swyddogion wedi cael eu hadleoli i unedau eraill, fel y tîm llinellau cyffuriau.

Mae gan yr heddlu academi dditectif yn ei uned SOC, sy’n ceisio uwchsgilio swyddogion o bob rhan o’r heddlu sy’n dangos dawn a diddordeb mewn ymchwiliad SOC. Mae eu hyfforddiant yn cynnwys cylchdroi drwy adrannau ymchwiliol eraill, megis yr ymchwiliadau troseddol a diogelu unedau pobl agored i niwed. Gall hyn helpu i fynd i’r afael â’r prinder yn y timau uned SOC.

Nid oes pennaeth dadansoddi cudd-wybodaeth, sy’n rhoi galw ychwanegol ar uwch ddadansoddwyr

Mae rôl pennaeth dadansoddi cudd-wybodaeth yn cael ei chydnabod yn genedlaethol gan y Coleg Plismona. Dylent oruchwylio timau dadansoddol i sicrhau eu bod yn gymwys yn broffesiynol ac yn gallu darparu swyddogaethau dadansoddol strategol a thactegol. Ar adeg ein harolygiad, nid oedd gan Cwnstabliaeth Swydd Gaer bennaeth dadansoddi cudd-wybodaeth. Canfuom fod dadansoddwyr ac uwch ddadansoddwyr yn cael eu rheoli gan dditectif rhingyll. Mae uwch ddadansoddwyr yn treulio llawer iawn o amser yn mynychu cyfarfodydd, sy’n eu dargyfeirio rhag rheoli eu timau.

Mae gan swyddogion cyfrifol arweiniol ddigon o gapasiti i reoli bygythiadau SOC

Mae gan yr heddlu bum prif swyddog cyfrifol (LROs). Mae un wedi’i leoli yn yr uned SOC, tra bod y lleill mewn unedau plismona lleol. Mae gan LROs fynediad at gynghorydd tactegol sy’n eu tywys ar ddefnyddio tactegau cudd. Yn gyffredinol, gwelsom eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi yn eu rolau. Dywedodd LROs lleol wrthym fod ganddynt dimau ar gael iddynt i dargedu SOC.

Yn gyffredinol, gwelsom fod LROs yn gweithio’n dda gyda phartneriaid yn yr awdurdod lleol ac yn teimlo bod ganddynt ddigon o gefnogaeth ddadansoddol i’w helpu i fynd i’r afael â bygythiadau SOC. Maent yn cael eu cefnogi gan reolwyr cynllun sy’n arbenigo mewn amddiffyn dioddefwyr sy’n agored i niwed ac atal pobl rhag cymryd rhan mewn SOC. Yn ddiweddar, mae LROs wedi cael hyfforddiant a gymeradwywyd gan y Swyddfa Gartref.

Mynd i’r afael â SOC a diogelu pobl a chymunedau

Meysydd i'w gwella

Dylai Cwnstabliaeth Swydd Gaer wella ansawdd ei gynlluniau 4P

Yn dilyn adolygiad yn 2022, cyflwynodd yr heddlu fformat newydd ar gyfer ei gynlluniau 4P. Yn ystod ein harolygiad, gwnaethom adolygu nifer o’i gynlluniau 4P. Rydym wedi nodi nifer o bryderon:

 • Nid oedd bob amser yn glir pwy oedd perchennog y cynllun.
 • Nid oedd y camau gweithredu bob amser yn glir.
 • Roedd rhai cynlluniau wedi dyddio.
 • Roedd yn ymddangos bod rhai cynlluniau yn generig ac yn cynnwys gweithredoedd nad oeddent wedi’u teilwra i fynd i’r afael â’r bygythiad troseddau cyfundrefnol difrifol

Dywedwyd wrthym fod yr heddlu yn bwriadu gwella’r cynlluniau hyn. Fodd bynnag, gwelsom fod gwaith i’w wneud o hyd ac nid oeddem yn sicr bod cynlluniau 4P ar hyn o bryd yn gyrru gweithgarwch gweithredol neu’n cael eu defnyddio i fonitro perfformiad.

Mae’r heddlu yn atal pobl rhag cymryd rhan mewn SOC ac yn amddiffyn dioddefwyr bregus

Mae gan yr heddlu dîm niwed cudd ym mhob un o’i dair uned gorchymyn sylfaenol. Mae’r timau’n gweithio gyda phartneriaid, fel landlordiaid preifat ac asiantaethau recriwtio, i nodi a diogelu dioddefwyr sy’n cael eu hecsbloetio. Maent yn canolbwyntio ar droseddau penodol, gan gynnwys caethwasiaeth fodern a masnachu pobl a throseddau mewnfudo cyfundrefnol.

Fe wnaethom adolygu ymgyrch a arweiniwyd gan un o’r timau niwed cudd a oedd yn targedu OCG a oedd yn ecsbloetio menywod bregus. Daethom o hyd i dystiolaeth o’r tîm yn cynnal gweithgareddau diogelu. Gwelsom hefyd enghreifftiau da o weithio gyda phartneriaid, gan gynnwys gorfodi mewnfudo a gwestai sy’n gartref i geiswyr lloches.

Dywedwyd wrthym am sawl enghraifft arall o atal a diogelu gwaith:

 • Mae’r heddlu yn gweithredu cynllun heddlu bach sy’n cael ei redeg ar draws pedair Mae plant o dan 12 oed yn gwneud cais i fod yn swyddog heddlu ac, os ydynt yn llwyddiannus, yn cael seremoni i gael ‘tyngu llw’. Mae’r recriwtiaid yn gweithio gyda swyddogion cymorth cymunedol lleol yr heddlu drwy gydol y flwyddyn academaidd ac yn gweithredu fel cyfoedion i godi ymwybyddiaeth o faterion fel diogelwch ar-lein. Maent hefyd yn ymgymryd â dyletswyddau ymgysylltu cymunedol ehangach, megis siarad â chymunedau am ddiogelwch ar y ffyrdd.
 • Mae’r heddlu wedi dyrannu swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu i 70 o ysgolion ledled Sir Gaer fel rhan o’r Bartneriaeth Ysgolion a Phobl Ifanc Mwy Diogel. Eu rôl yw lleihau erledigaeth, troseddoldeb ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.
 • Mae’r heddlu yn gweithio gyda sefydliadau addysg lleol ac AP Queensbury i ddarparu cyfleoedd dargyfeirio i blant sydd mewn perygl. Mae Queensbury AP yn ceisio dargyfeirio plant 11–17 oed i ymddygiad mwy cadarnhaol drwy, er enghraifft, ei academi focsio a’i rhwydwaith cymorth mentora.
 • Fe wnaeth yr heddlu benodi swyddog atal camdriniaeth a diogelu ariannol ym mis Mawrth 2019. Mae’r swyddog yn cefnogi dioddefwyr i adennill arian y maent wedi’i golli oherwydd twyll. Ar adeg ein harolygiad, roedd £500,000 wedi cael ei ddychwelyd i ddioddefwyr twyll.

Mae’r heddlu wedi mabwysiadu’r dull Clirio, Dal, Adeiladu o fynd i’r afael â SOC

Nododd yr heddlu fod Murdishaw yn Runcorn fel ardal addas i dreialu Clirio, Dal ac Adeiladu. Yn ystod y cyfnod ‘clir’, gweithredwyd sawl gwarant chwilio, a chyhuddwyd wyth o bobl dan amheuaeth o droseddau cyflenwi cyffuriau. Yn syth ar ôl hyn, gweithiodd yr heddlu gyda sawl partner yn yr awdurdod lleol a’r gymuned i atal gweithgaredd SOC rhag dychwelyd. Fe wnaethon nhw ddefnyddio ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol wedi’u targedu, cyflwyno mentrau fel ‘Murdishaw against SOC’ a sefydlu grwpiau cymunedol Murdishaw.

Dylai’r heddlu sicrhau bod swyddogion a staff yn deall sut mae gorchmynion atal troseddu difrifol yn cael eu rheoli

Mae’r heddlu wedi sicrhau nifer o orchmynion atal troseddau difrifol (SCPOs). Mae gwybodaeth am y SCPOs hyn yn cael ei chadw ar y fewnrwyd gwnstablaidd. Ar adeg ein harolygiad, roedd holl bynciau’r gorchmynion hyn yn y carchar.

Ar hyn o bryd mae’r cyfrifoldeb am reoli a gorfodi gorchmynion ategol yn cael ei neilltuo i’r tîm sy’n rheoli’r ymchwiliad gwreiddiol, ac efallai na fydd hynny’n briodol. Roedd yn ymddangos bod LROs yn deall y prosesau rheoli troseddwyr. Ond nid oedd rhai cyfweliadau y buom yn siarad â nhw yn glir am y broses o reoli SCPOs pan fydd troseddwyr yn cael eu rhyddhau’n ôl i’r gymuned. Dylai’r heddlu adolygu ei broses a sicrhau bod personél yn deall eu rôl wrth reoli SCPOs.

Cwnstabliaeth Cumbria

Mae angen gwella Cwnstabliaeth Cumbria wrth fynd i’r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol.

Deall SOC a gosod blaenoriaethau i fynd i’r afael ag ef

Meysydd i'w gwella

Nid oes digon o gapasiti dadansoddol yn Heddlu Cumbria i ddeall a rheoli’r bygythiad yn llawn o droseddau difrifol a chyfundrefnol

Yn ystod ein harolygiad, gwelsom nad oedd gan yr heddlu ddigon o allu dadansoddol i ateb y galw. Mae wedi cydnabod hyn, ac mae adroddiad sy’n argymell staff dadansoddol ychwanegol wedi’i gyflwyno i brif swyddogion.

Ar adeg ein harolygiad, nid oedd pennaeth dadansoddi cudd-wybodaeth. O ganlyniad, gwelsom fod uwch ddadansoddwyr yn ymgymryd â chyfrifoldebau ychwanegol ac yn darparu arweinyddiaeth i dimau dadansoddol. Fodd bynnag, gwelsom fod gofynion eu rolau eu hunain yn gwneud hyn yn anodd i’w gynnal.

Dywedodd rhai swyddogion cudd-wybodaeth heddlu wrthym eu bod yn cael trafferth cael gafael ar gymorth dadansoddol. Yn yr un modd, gwelsom nad oedd gan swyddogion arweiniol cyfrifol lawer o gefnogaeth ddadansoddol i’w helpu i ddatblygu cynlluniau 4P ac ymchwiliadau troseddau cyfundrefnol difrifol. Gallai’r diffyg gallu dadansoddol danseilio cyflwyniad rhanbarthol y gronfa ddata genedlaethol (APMIS) oherwydd bod angen dadansoddwyr i fewnbynnu a dehongli’r data.

Ar adeg ein harolygiad, nid oedd Cwnstabliaeth Cumbria wedi cwblhau unrhyw broffiliau lleol troseddau cyfundrefnol difrifol. Mae’r proffiliau hyn yn darparu dealltwriaeth o droseddau cyfundrefnol difrifol a bregusrwydd ar lefelau lleol ac maent yn chwarae rhan bwysig wrth gydlynu ymateb amlasiantaethol. Dylai’r heddlu fynd i’r afael â’r mater hwn.

Mae’r heddlu wedi cyflwyno proses i reoli blaenoriaethau SOC

Ym mis Medi 2022, cwblhaodd yr heddlu asesiad strategol a oedd yn nodi SOC fel blaenoriaeth. Mae strategaeth SOC ar wahân hefyd sy’n amlinellu sut y bydd bygythiadau SOC, fel lladrad difrifol a chyflenwi cyffuriau, yn cael eu taclo gan ddefnyddio strwythur 4P. Fodd bynnag, roeddem yn pryderu y gallai’r diffyg staff dadansoddol a eglurir yn y maes i’w wella uchod, gyfyngu ar allu’r heddlu i fonitro perfformiad a nodi unrhyw fygythiadau sy’n dod i’r amlwg.

Mae’r heddlu bellach yn defnyddio’r model asesu MoRiLE i asesu bygythiadau SOC. Fodd bynnag, nid yw hyn wedi’i gymhwyso eto i bob bygythiad SOC a nodwyd. Dylai’r heddlu gwblhau’r broses hon cyn gynted ag y bo modd.

Mae’r heddlu yn defnyddio sawl cyfarfod i gydlynu ei ymateb i SOC. Bob pythefnos, mae’r cyfarfod ymateb asesu cudd-wybodaeth yn adolygu gwybodaeth gyfredol a rheolaeth OCGs. Mae hefyd yn penderfynu sut i ddyrannu adnoddau. Mae cyfarfod i ystyried OCGau unigol wedi cael ei ailgyflwyno’n ddiweddar. Fodd bynnag, mae uwch swyddogion yn derbyn bod angen mwy o gyfranogiad arnynt o bartneriaid SOC er mwyn i’r cyfarfod hwn ddod yn effeithiol.

Adnoddau a sgiliau

Meysydd i'w gwella

Dylai Cwnstabliaeth Cumbria wella ansawdd ei gynlluniau 4P, sut mae’n eu defnyddio i darfu ar droseddau difrifol a chyfundrefnol a sut mae’n cofnodi aflonyddwch ar y gronfa ddata genedlaethol

Yn ystod ein harolygiad, gwelsom fod cynlluniau 4P yn cael eu defnyddio’n anghyson. Nid oedd gan rai ymchwiliadau gynllun 4P o gwbl. Gwelsom hefyd ddealltwriaeth gyfyngedig o fanteision defnyddio’r dull hwn i darfu ar droseddau cyfundrefnol difrifol. Dywedodd yr heddlu wrthym ei fod yn gweithio i wella’r ffordd y mae’n defnyddio cynlluniau 4P.

Canfuom nad oedd rhai swyddogion yn gwbl ymwybodol o sut i nodi a chofnodi aflonyddwch ar y gronfa ddata genedlaethol (APMIS). Er enghraifft, mae swyddogion lleol yn cael y dasg o fonitro aelodau grŵp troseddau cyfundrefnol a nodwyd a chyflwyno cudd-wybodaeth. Ond doedd rhai swyddogion lleol ddim yn gyfarwydd â’r broses o gofnodi eu gweithgarwch aflonyddu. Mae hyn yn creu risg y bydd tarfu yn cael ei golli, yn enwedig y rhai sy’n cael eu cynnal i amddiffyn pobl agored i niwed neu atal pobl rhag cymryd rhan mewn troseddau cyfundrefnol difrifol.

Meysydd i'w gwella

Dylai Cwnstabliaeth Cumbria sicrhau bod ganddo ddigon o adnoddau yn ei uned troseddau economaidd i dargedu cyllid troseddol

Yn ystod ein harolygiad, dywedwyd wrthym nad oes digon o swyddogion a staff yn yr uned troseddau economaidd i reoli’r galw. Nid oes ganddynt bob amser ddigon o amser i nodi asedau troseddol yn rhagweithiol ar gyfer atafaelu. Nid yw personél yn yr uned yn cael fawr o gefnogaeth ddadansoddol, ac mae ymchwilwyr ariannol yn cynnal eu hymchwil a’u dadansoddiad eu hunain.

Mae’r heddlu yn cydnabod bod gwaith unedau rhagweithiol eraill yn cynyddu’r galw yn yr uned troseddau economaidd ac mae’n bwriadu mynd i’r afael â hyn.

Mae LROs wedi derbyn hyfforddiant ond mae angen cefnogaeth barhaus arnynt

Yn gyffredinol, mae’r heddlu yn penodi ditectif arolygwyr o dimau plismona lleol i rôl LRO. Ar adeg ein harolygiad, darparwyd hyfforddiant yn ddiweddar i LROs. Rydym yn croesawu cyflwyno’r hyfforddiant hwn. Yn ystod ein harolygiad, ni welsom fawr o dystiolaeth bod LROs yn cael eu cefnogi gyda datblygiad proffesiynol parhaus. Ers hynny, rydym wedi cael sicrwydd y bydd hyn ar waith yn ddiweddarach yn 2023.

Gall LROs gael mynediad at gyngor tactegol ar dechnegau cudd gan arbenigwyr SOC. Fodd bynnag, mae hyn yn anffurfiol. Esboniodd rhai LROs wrthym fod gofynion cystadlu yn golygu eu bod yn cael trafferth ar adegau i neilltuo digon o amser i SOC.

Mae gan yr heddlu uned troseddau ffyrdd sy’n targedu gweithgaredd SOC

Ers 2022, mae’r Uned Troseddau Ffyrdd wedi llwyddo i adennill dros £2 miliwn mewn arian parod a chyffuriau anghyfreithlon. Mae gan yr uned bedwar swyddog sy’n gweithio i adnabod a rhyng-gipio cerbydau yr amheuir eu bod yn rhan o SOC. Fodd bynnag, fel y personél yn yr uned troseddau economaidd, nid ydynt yn cael fawr o gefnogaeth ddadansoddol ac mae’n rhaid iddynt ddadansoddi eu data eu hunain.

Dylai’r heddlu gynyddu ei allu i fynd i’r afael â SOC yn rhagweithiol ar lefel leol

Mae gan yr heddlu uned SOC bwrpasol i ymchwilio i OCGs sy’n achosi’r lefel uchaf o fygythiad. Canfuom fod y personél yn yr uned yn brofiadol ac wedi’u hyfforddi’n briodol i gynnal ymchwiliadau cudd arbenigol.

Fodd bynnag, o’i gymharu, gwelsom fod adnoddau timau rhagweithiol lleol yn heriol. Yn ystod cyfweliadau a grwpiau ffocws, clywsom nad oes digon o swyddogion mewn rhai ardaloedd i gynnal yr ymchwiliadau sy’n cael eu cyfeirio at y timau hyn. Gwelsom hefyd fod rhai timau lleol yn cynhyrchu ac yn gweithio ar dasgau oedd y tu allan i’r broses dasgio. Dylai’r broses hon nodi blaenoriaethau cwnstablaidd i sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n effeithlon ac yn effeithiol. Os yw timau tasgau’n gweithio y tu allan i’r broses hon, gall olygu na ymchwilir i fygythiadau SOC ar lefel briodol.

Mynd i’r afael â SOC a diogelu pobl a chymunedau

Mae newidiadau i strwythurau llywodraeth leol yn Cumbria wedi effeithio ar weithio mewn partneriaeth SOC

Ar 1 Ebrill 2023, newidiodd trefniadau llywodraeth leol yn Cumbria. Cafodd Cyngor Sir Cumbria a’r chwe chyngor dosbarth eu disodli gan ddau awdurdod unedol.

Yn ystod ein harolygiad, dywedwyd wrthym fod y trefniadau newydd wedi arwain at rywfaint o ansicrwydd ac wedi effeithio’n andwyol ar drefniadau gweithio mewn partneriaeth. Mae hyn y tu hwnt i reolaeth yr heddlu i raddau helaeth ac mae wedi effeithio ar bartneriaid eraill, fel gwasanaethau iechyd a phrawf.

Mae’r heddlu wedi ceisio lliniaru hyn drwy sefydlu bwrdd partneriaeth i ddatblygu rhannu gwybodaeth a gweithio mewn partneriaeth. Mae’r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o sawl sefydliad, gan gynnwys gofal cymdeithasol plant, gofal cymdeithasol i oedolion, yr awdurdod lleol a Hosbis y Deml. Ar adeg ein harolygiad, roedd y broses hon yn newydd, felly nid oeddem yn gallu asesu ei heffeithiolrwydd.

Nod yr heddlu yw atal pobl rhag cymryd rhan mewn SOC ac amddiffyn dioddefwyr sy’n agored i niwed

Mae timau plismona sy’n canolbwyntio ar blant wedi’u sefydlu ym mhob ardal plismona leol. Mae swyddogion sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig yn gweithio gyda phlant a’u rhieni gartref ac yn yr ysgol. Mae’r timau’n gweithio gyda phartneriaid, gan gynnwys timau diogelu plant awdurdodau lleol a chartrefi gofal plant. Maent yn defnyddio amrywiaeth o ddargyfeiriadau ac ymyriadau gyda’r bwriad o ddargyfeirio plant o weithgarwch troseddol. Er enghraifft, mae’r PCC wedi sicrhau bod cyllid ar gael i swyddogion weithio gyda phrosiect RISE, sef gwasanaeth mentora ymyrraeth gynnar a ddarperir gan Barnardo’s sy’n ceisio helpu’r rhai 10–17 oed i wneud dewisiadau bywyd cadarnhaol.

Dywedwyd wrthym hefyd fod yr heddlu yn:

 • gweithio’n agos gyda Chlwb Pêl-droed Barrow i atal pobl ifanc rhag cymryd rhan mewn trais pêl-droed;
 • codi ymwybyddiaeth am seiberdroseddu mewn ysgolion drwy swyddogion lleol neu swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu drwy roi cyflwyniadau sy’n cyrraedd cynifer â 600 o blant a rhieni yr wythnos; a
 • Penodi Swyddog Diogelu Cam-drin Ariannol yn 2021 sydd wedi cefnogi dros 3,000 o ddioddefwyr twyll ac wedi adennill dros £1 miliwn.

Mae’r heddlu wedi buddsoddi mewn personél i atal pobl rhag cymryd rhan mewn SOC

Mae’r heddlu wedi ariannu sawl swydd sy’n canolbwyntio ar atal troseddu ac erledigaeth SOC sy’n gysylltiedig â bregusrwydd. Mae hyn yn cynnwys:

 • Cydlynydd Atal y mae ei rôl yn gofyn am arbenigedd wrth gymhwyso a rheoli gorchmynion ategol i atal aildroseddu; a
 • Cydlynydd Llinellau Sirol sy’n gweithio gyda phartneriaid i ddargyfeirio pobl agored i niwed oddi wrth y math hwn o droseddau.

Mae dadansoddiad o ddata amhariad ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2022 yn dangos mai’r heddlu oedd â’r gyfran uchaf o amhariadau atal (30 y cant) o’i gymharu â heddluoedd eraill yn y rhanbarth. Mae hyn yn awgrymu bod y rolau hyn yn cael dylanwad cadarnhaol ar atal pobl rhag cymryd rhan mewn SOC.

Heddlu Manceinion Fwyaf

Mae Heddlu Manceinion Fwyaf yn dda am fynd i’r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol.

Deall SOC a gosod blaenoriaethau i fynd i’r afael ag ef

Yn 2021, gwnaethom archwilio pa mor dda oedd Heddlu Manceinion wrth fynd i’r afael â SOC. Fe wnaethom nodi nifer o faterion pwysig, a oedd yn achos pryder. Ysgrifennom at y prif gwnstabl yn ei hysbysu o’r achos pryder hwn. Yn ystod yr arolygiad presennol hwn, roeddem yn falch o nodi bod gwelliannau sylweddol wedi’u gwneud i fynd i’r afael â’r materion hyn.

Mae’r llu wedi datblygu sut mae’n asesu’r bygythiad yn strategol gan SOC

Mae gan y llu strategaeth asesu a rheoli strategol, sy’n diffinio ei fygythiadau SOC. Mae gan bob ardal blismona leol broffiliau lleol SOC unigol, sy’n caniatáu i’r heddlu a phartneriaid ddeall eu bygythiadau lleol yn well. Fodd bynnag, gwelsom fod cynnwys y proffiliau lleol SOC hyn yn amrywio’n sylweddol. Roedd gan rai gynlluniau gweithredu, tra nad oedd eraill. Byddai’n fuddiol i’r llu safoni ymddangosiad a chynnwys y proffiliau hyn.

Mae’r llu wedi ailstrwythuro’r gorchymyn cudd-wybodaeth i wella ei ddealltwriaeth o fygythiadau SOC

Pan wnaethom archwilio’r heddlu yn 2021, gwelsom fod swyddogaethau cudd‑wybodaeth cudd a gor-orchuddiol ar wahân, o dan ddau orchymyn gwahanol. Roedd hyn yn golygu nad oedd y llu yn gallu dadansoddi’r holl wybodaeth oedd ar gael i ddeall yn llawn y bygythiadau gan SOC. Yn ystod yr arolygiad hwn, dywedodd y llu wrthym ei fod wedi buddsoddi £2 filiwn ychwanegol yn y FIB. Mae hyn wedi caniatáu ailstrwythuro’r swyddogaeth cudd-wybodaeth. Mae’r timau cudd-wybodaeth canolog wedi symud i’r FIB o dan reolaeth y pennaeth deallusrwydd. O fewn y strwythur cudd-wybodaeth newydd hwn, mae’r llu wedi creu desgiau bygythiad ar gyfer pob un o’r blaenoriaethau a nodwyd yn ei strategaeth reoli. Caiff uwch swyddogion enwebedig eu penodi ar gyfer pob blaenoriaeth ac mae ganddynt gefnogaeth ddadansoddol benodol. Mae hyn wedi arwain at reoli’r blaenoriaethau hyn yn well.

Mae’r llu yn datblygu prosesau rheoli perfformiad gwell

Mae’r llu wedi datblygu strwythur cyfarfod a pherfformiad i archwilio ei berfformiad SOC. Mae’r strwythur newydd hwn yn caniatáu dyrannu adnoddau i dargedu’r bygythiadau sy’n achosi’r risg uchaf. Yn y cyfarfodydd a arsylwsom, roedd ffocws ar gynlluniau 4P strategol, sy’n cysylltu â strategaeth reoli’r llu. Gwelsom uwch arweinwyr yn nodi ac yn herio meysydd y mae angen gwella perfformiad. Yn gyffredinol, croesawodd y personél a gyfwelwyd y strwythur newydd hwn.

Mae angen i’r llu annog y gweithlu i gyflwyno cudd-wybodaeth

Mae’r llu yn cydnabod y bu gostyngiad sylweddol dros y tair blynedd diwethaf yn y broses o gyflwyno adroddiadau cudd-wybodaeth. Mae hyn yn peri pryder a gall ddangos nad yw rhywfaint o wybodaeth yn cael ei chofnodi.

Mae’n ymddangos mai’r prif reswm am hyn yw bod personél wedi colli hyder yn system trosedd a chudd-wybodaeth yr heddlu. Maent yn ei chael hi’n anodd eu defnyddio ac mae ganddo ymarferoldeb cyfyngedig. Yn flaenorol, gwnaethom adrodd bod yr heddlu yn wynebu anawsterau a risgiau pan gyflwynodd y system hon yn 2019. Mae’r llu yn y broses o’i ddisodli. Pan gyflwynir system newydd, mae’n hanfodol bod personél yn cael eu hyfforddi i’w defnyddio’n hyderus.

Adnoddau a sgiliau

Meysydd i'w gwella

Angen i Heddlu Manceinion Fwyaf wella ei allu i fynd i’r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol

Mae Heddlu Manceinion Fwyaf yn wynebu rhai heriau yn ei allu i fynd i’r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol (SOC).

Nid oes ganddo allu gwyliadwriaeth ar-alwad ac mae’n dibynnu ar heddluoedd eraill am gymorth os oes angen y tu allan i oriau craidd.

Ar adeg ein harolygiad, roedd gan yr heddlu nifer sylweddol o swyddi gwag mewn rolau arbenigol SOC hefyd.

Mae’r sefyllfa yn swyddfa’r heddlu wedi gwella ers ein harolygiad diwethaf, ond mae swyddi gwag yn parhau. Mae recriwtio a chadw dadansoddwyr yn dal i fod yn broblem i’r heddlu. Mae hyn yn rhannol oherwydd mai hwn yw’r llu sy’n talu isaf yn y rhanbarth ar gyfer y rôl hon. Esboniodd uwch arweinwyr y buom yn siarad â nhw fod yr heddlu’n cynnal ymgyrchoedd recriwtio ac yn disgwyl i’r sefyllfa wella ymhellach.

Yn ystod cyfweliadau, dywedwyd wrthym fod gan y grŵp SOC, sy’n cynnal ymchwiliadau SOC arbenigol, gyfradd swyddi gwag o 28 y cant. Roedd hyn yn cynnwys sawl swydd wag yn nhîm gwyliadwriaeth yr heddlu. Mae hyn yn golygu na all y grŵp SOC bob amser fodloni’r galw am ymchwiliadau SOC arbenigol. Mae’r llu wedi penderfynu recriwtio swyddogion diamod i’r grŵp SOC ac yna eu hyfforddi tra yn y swydd. Ers ein harolygiad, mae’r llu wedi dweud wrthym fod yr uned hon bellach wedi’i staffio’n llawn. Rydym yn croesawu hyn, ond mae’n debygol y bydd yn cymryd amser i swyddogion newydd ddod yn gwbl gymwys.

Mae LROs yn deall eu rôl wrth fynd i’r afael â SOC

Dyrennir rôl LRO i uwch-arolygwyr ditectif adrannol. Roedd y LROs y buom yn siarad â nhw yn teimlo’n dda eu bod yn cael eu cefnogi gan unedau eraill, fel y grŵp SOC a FIB. Mae ganddynt fynediad at gyngor tactegol arbenigol trwy gyfarfodydd gwasanaethau comisiynu cudd yr heddlu. Mae’r llu yn gwahodd y NWROCU i’r cyfarfod hwn i nodi unrhyw gymorth arbenigol pellach.

Canfuom fod LROs wedi derbyn hyfforddiant penodol a ddatblygwyd gan y Swyddfa Gartref. Eglurodd y LROs a gyfwelwyd gennym mai eu prif rôl yw cynorthwyo gydag elfennau ataliol cynlluniau 4P. Fodd bynnag, dywedodd rhai wrthym nad ydyn nhw wedi derbyn hyfforddiant eto ar sut i ysgrifennu cynlluniau 4P. Mae’r llu wedi ein hysbysu bod cynllun i hyfforddi pob LROs yn y maes hwn.

Yn aml, mae rheolwyr o ddydd i ddydd ar gynlluniau 4P yn cael ei wneud gan arolygwyr a phrif arolygwyr lleol a phrif arolygwyr. Gwelsom fod y broses hon yn gweithio’n dda. Mae LROs yn mynychu cyfarfodydd perfformiad SOC lefel yr heddlu ac yn cael eu dwyn i gyfrif am gynnydd eu cynlluniau. Canfuom hefyd fod proses anffurfiol o LROs yn adolygu cynlluniau ac ymchwiliadau 4P ei gilydd.

Mae gan y llu dîm sy’n delio â bygythiadau i fywyd mewn un ardal leol

Mewn ymateb i nifer uchel o ddigwyddiadau bygythiadau i fywyd yn ardal Salford, cyflwynodd y llu dîm pwrpasol i reoli’r ymchwiliadau sensitif hyn. Mae’r ymchwilwyr yn y tîm hwn wedi datblygu sgiliau a phrofiad arbenigol, sy’n eu galluogi i reoli’r mathau hyn o fygythiadau. Mae’r uned yn darparu cyngor ac arweiniad yn rheolaidd ar ymchwiliadau bygythiadau i fywyd i bersonél mewn meysydd eraill o’r llu.

Mae’r llu yn cyflwyno academi hyfforddiant cudd-wybodaeth

Bydd academi hyfforddiant cudd-wybodaeth newydd yr heddlu yn darparu’r hyfforddiant sy’n ofynnol gan ei weithwyr proffesiynol cudd-wybodaeth. Y nod yw lleihau oedi wrth hyfforddi a gwella safon a chysondeb cynhyrchion cudd-wybodaeth. Bydd hefyd yn darparu achrediad gorfodol i bersonél cudd-wybodaeth.

Dylai’r llu ddatblygu strategaeth TG i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd

Rydym eisoes wedi disgrifio materion gyda system trosedd a chudd-wybodaeth yr heddlu. Mae’r llu yn defnyddio sawl system TG arall i reoli ei gudd-wybodaeth a’i ymchwiliadau SOC. Mae hefyd yn rhan o gyflwyno APMIS yn rhanbarthol, sy’n golygu y bydd personél yn mewnbynnu ac yn cyrchu gwybodaeth ar system TG bellach. Mae’r defnydd o systemau lluosog ar draws yr heddlu yn debygol o greu ffynonellau gwybodaeth gwahanol. Mae hyn yn ei gwneud hi’n anodd i ddadansoddwyr ac ymchwilwyr gael gafael ar y wybodaeth sydd ar gael. Mae hyn yn aneffeithiol.

Mynd i’r afael â SOC a diogelu pobl a chymunedau

Ymarfer addawol: Heddlu Manceinion Fwyaf yn llwyddo i dargedu cyllid troseddol

Mae’r uned troseddau economaidd yn cynnwys sawl tîm arbenigol sy’n cyflawni swyddogaethau gwahanol, gan gynnwys rhewi cyfrifon banc ac atafaelu asedau troseddol. Mae ymchwilwyr ariannol wedi’u lleoli’n lleol ac mewn uned troseddau cyfundrefnol difrifol. Mae’r uned troseddau economaidd yn elwa o gefnogaeth ddadansoddol dda. Y llynedd, adroddodd y llu ei fod wedi adennill £13.7 miliwn mewn asedau troseddol.

Cawsom wybod am weithrediad lle mae’r heddlu atafaelwyd £16 miliwn o cryptocurrency a gafwyd yn dwyllodrus. Mae tîm seiberdroseddu yr heddlu wedi datblygu proses arloesol i ddychwelyd y rhan fwyaf o’r arian hwn at ddioddefwyr; mae hyn yn draddodiadol wedi bod yn her i asiantaethau gorfodi’r gyfraith. Mae’r broses hon wedi’i rhannu trwy’r rhwydwaith seiberdroseddu cenedlaethol.

Ymarfer addawol: Heddlu Manceinion Fwyaf yn targedu troseddau difrifol a chyfundrefnol mewn lleoliadau niwed uchel yn effeithiol

Mae’r llu wedi lansio Ymgyrch Vulcan, sy’n dilyn model Clirio, Dal ac Adeiladu, yn ardal Cheetham Hill mewn ymateb i bryderon y cyhoedd am effeithiau troseddau cyfundrefnol. Yn bennaf, roedd hyn er mwyn mynd i’r afael â materion sy’n deillio o werthu nwyddau ffug, megis caethwasiaeth fodern, llafur gorfodol, ecsbloetio rhywiol, gwyngalchu arian, troseddau treisgar difrifol a gwerthu meddyginiaethau anghyfreithlon. Mae dros 30 o grwpiau troseddau cyfundrefnol wedi cael eu nodi fel rhai sy’n gweithredu yn y maes hwn.

Dylai’r llu barhau i wella sut mae’n cofnodi aflonyddwch ar APMIS

Yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2022, cofnododd yr heddlu 490 o aflonyddwch. Roedd y rhan fwyaf (70 y cant) ar gyfer dilyn gweithgarwch aflonyddu.

Dangosodd y personél y buom yn siarad â nhw wybodaeth gref am weithgaredd a wnaed i atal pobl rhag cymryd rhan mewn SOC ac i amddiffyn dioddefwyr bregus. Ond mae’n ymddangos yn debygol nad yw peth o’r gwaith hwn yn cael ei gofnodi.

Yn ystod ein harolygiad, dywedwyd wrthym fod y llu yn cofnodi aflonyddwch yn fwy cywir ar ei system TG ei hun. Ar ôl gwirio APMIS ers ein gwaith maes arolygu, gallwn weld bod gwelliannau amlwg wedi bod mewn cofnodi amhariadau gan yr heddlu. Mae’n dda gweld ei fod wedi ymateb i’n hadborth ar y mater hwn. Mae’r llu yn disgwyl i hyn wella ymhellach wrth i APMIS gael ei gyflwyno’n rhanbarthol.

Mae’r heddlu’n gweithio’n dda gydag asiantaethau partner

Mae’r llu a’r partneriaid, fel Safonau Masnach ac iechyd, yn cydweithio i fynd i’r afael â SOC ac ecsbloetio cysylltiedig drwy’r fenter amlasiantaethol Programme Challenger. Gwelsom hefyd rai enghreifftiau o’r heddlu ac asiantaethau partner yn cael eu cydleoli. Yn gyffredinol, ymddengys bod hyn yn effeithiol, ac mae partneriaid yn ymgysylltu’n dda. Dywedodd un cynrychiolydd partner wrthym eu bod yn teimlo fel partner cyfartal a’i fod “nid dim ond yr heddlu a’r gweddill ohonom”.

Roeddem yn falch o weld bod rhannu gwybodaeth gydag elusennau yn dda. Mewn gwirionedd, mae’r llu wedi rhoi mynediad i’r elusen Cyfiawnder a Gofal i’w system cofnodi troseddau fel y gall adnabod a chysylltu â dioddefwyr troseddau i gynnig cefnogaeth iddynt. Fodd bynnag, gwelsom nad oedd strwythurau awdurdodau lleol yn cyd-fynd yn llawn ag ardaloedd y llu lleol, sydd weithiau’n ei gwneud hi’n anodd mabwysiadu’r un prosesau ym mhob ardal.

Mae gan y llu dîm caethwasiaeth fodern i gydlynu dull partneriaeth o fynd i’r afael â’r bygythiad hwn. Mae dadansoddwr ymroddedig sy’n asesu cudd-wybodaeth sy’n ymwneud â chaethwasiaeth fodern. Mae rhwydwaith o gynghorwyr tactegol a swyddogion cyswllt dioddefwyr yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth i swyddogion ar draws yr heddlu i sicrhau eu bod yn gwybod sut i gefnogi dioddefwyr caethwasiaeth.

Mae’r llu yn cyflawni ei ymrwymiad i fynd i’r afael â llinellau sirol

Yn 2022, sefydlodd y llu dîm ymchwilio llinellau cyffuriau. Defnyddiwyd grant gan y Swyddfa Gartref i ariannu hyn. Dywedodd y llu wrthym fod y tîm wedi cau 63 o linellau cyffuriau a nodwyd ers ei greu, ac mae’n debygol o fod yn fwy na’r targed a osodwyd gan y Swyddfa Gartref.

Dangoswyd enghreifftiau i ni o waith ataliol a wnaed i fynd i’r afael â chamfanteisio’n droseddol ar blant:

 • Mae Breaking Barriers yn ddrama i rybuddio pobl ifanc am ecsbloetio sy’n gysylltiedig â gangiau llinellau cyffuriau. Mae hyn wedi cael ei gyflwyno mewn 44 o ysgolion ac mae wedi cyrraedd dros 1,500 o ddisgyblion.
 • Mae WeMove, sy’n cael ei ariannu drwy’r Cynllun Cymhelliant Adfer Asedau ac Awdurdod Gorchmynol Manceinion Fwyaf, wedi darparu mentora i 45 o bobl ifanc. Mae’r prosiect yn cael ei asesu’n annibynnol gan y Brifysgol Agored.

Mae’r llu yn mynd i’r afael â throseddu cyfundrefnol a alluogir gan arfau tanio

Mae’r llu yn mynd i’r afael â throseddau sy’n gysylltiedig ag arfau tanio o dan ei flaenoriaeth strategol o droseddau treisgar difrifol. Mae wedi cyflwyno proses newydd i wella ei hymateb i wybodaeth sy’n ymwneud â throseddau gwn. Dywedodd y llu wrthym fod gollyngiadau arfau tanio wedi gostwng 29 y cant ers 2021. Er bod gollyngiadau a gofnodwyd wedi gostwng ledled Cymru a Lloegr dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r ffigur hwn yn dal i fod yn sylweddol.

Cwnstabliaeth Swydd Gaerhirfryn

Mae Heddlu Swydd Gaerhirfryn yn dda am fynd i’r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol.

Deall SOC a gosod blaenoriaethau i fynd i’r afael ag ef

Mae’r heddlu yn adnabod ac yn rheoli ei flaenoriaethau SOC

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn defnyddio data o ystod o ffynonellau, gan gynnwys gan bartneriaid diogelwch cymunedol fel yr awdurdod lleol, i ddeall ei fygythiadau SOC. Yna defnyddir model asesu MoRiLE i asesu’r bygythiadau hyn yn unigol. Mae’r bygythiadau gyda’r sgorau uchaf wedi’u cynnwys yn strategaeth reoli’r cwnstabliaeth, sy’n cyd-fynd â’r strategaeth reoli ranbarthol. Mae gan yr heddlu ddesgiau bygythiad i ddadansoddi a datblygu cudd-wybodaeth SOC.

Mae’r heddlu wedi ariannu pedwar dadansoddwr partneriaeth diogelwch cymunedol sy’n cynhyrchu sawl dogfen yn amlinellu’r bygythiadau gan SOC, gan gynnwys:

Mae’r asesiadau hyn yn cynnwys data gan yr heddlu a’r bartneriaeth diogelwch cymunedol yn ogystal â gwybodaeth a gesglir drwy offeryn arolwg cymunedol. Maent hefyd yn cynnwys data o Safonau Masnach drwy ei arolwg pobl ifanc 2020.

Mae gan yr heddlu strwythurau llywodraethu i fonitro perfformiad SOC

Yn ystod ein harolygiad, gwelsom fod yr heddlu wedi sefydlu prosesau i reoli bygythiadau SOC. Cynhelir cyfarfodydd tasg troseddau difrifol bob pythefnos ym mhob ardal plismona leol. Mae’r adroddiad hwn i gyfarfod misol dan gadeiryddiaeth prif gwnstabl cynorthwyol. Canfuom fod llawer o bobl yn mynychu’r cyfarfodydd hyn ac roedd yn ymddangos bod y rhai a oedd yn bresennol yn deall y bygythiadau o droseddau cyfundrefnol.

Mae pob gweithrediad SOC newydd yn cael eu hystyried mewn cyfarfod wythnosol dan gadeiryddiaeth uwch swyddog ymroddedig. Mae’r cyfarfod hwn hefyd yn asesu unrhyw dechnegau plismona cudd priodol sydd eu hangen i gasglu gwybodaeth neu dystiolaeth ar ymchwiliadau SOC. Caiff hyn ei ategu gan gyfarfod chwarterol i drafod cudd-wybodaeth sy’n cael ei ddarparu gan ffynonellau cudd-wybodaeth cudd. Nod y cyfarfod hwn yw sicrhau bod unrhyw fylchau a nodwyd mewn gofynion cudd‑wybodaeth heddlu yn cael eu llenwi. Canfuom fod hyn o fudd i reoli cudd‑wybodaeth ddynol.

Adnoddau a sgiliau

Ymarfer arloesol: Mae gan Heddlu Swydd Gaerhirfryn rwydwaith effeithiol o swyddogion cyfrifol arweiniol

Mae’r heddlu yn dyrannu ymchwiliadau troseddau cyfundrefnol difrifol i’r swyddog cyfrifol arweiniol priodol (LRO), yn dibynnu ar lefel a natur y bygythiad. Yn gyffredinol, arolygwyr neu brif arolygwyr o blismona cymdogaeth, cudd‑wybodaeth neu ymchwiliadau arbenigol yw LROs.

Mae LROs yn dangos dealltwriaeth dda o sut i fod yn effeithiol yn eu rôl. Fe’u cefnogir gan gydlynydd grŵp troseddau cyfundrefnol lleol, sy’n darparu hyfforddiant cychwynnol a chymorth parhaus i LROs sydd newydd ei benodi. Mae’r cydlynydd hefyd yn eu helpu i ddatblygu cynlluniau 4P a gweithio gydag asiantaethau partner. Mae gan LROs fynediad i ardal gymunedol ar-lein, sy’n cynnwys canllawiau cyfredol ac arfer gorau yn ogystal â bwydlen o dactegau i’w cynorthwyo wrth lunio cynlluniau 4P. Mae cefnogaeth cymheiriaid ar gael i LROs newydd gan y rhai sydd â mwy o brofiad. Dywedodd y rhai y gwnaethom siarad â nhw wrthym eu bod yn gallu rheoli cyfrifoldebau LRO ochr yn ochr â’u rolau craidd.

Yn ystod ein harolygiad, gwelsom fod cynllun 4P ar gyfer pob grŵp troseddau cyfundrefnol. Cofnodir y cynlluniau hyn ar system TG ganolog. Gwnaethom adolygu rhai ohonynt a chanfod eu bod yn cael eu diweddaru’n rheolaidd, bod camau wedi’u teilwra i’r bygythiad penodol o SOC ac ymgynghorwyd â phartneriaid i ddatblygu’r cynlluniau. Canfuom fod cynlluniau 4P yn cael eu rheoli’n dda a bod LROs yn cael eu dwyn i gyfrif am gyflawni’r cynlluniau.

Mae gan yr heddlu dimau ymroddedig i fynd i’r afael â SOC

Canfuom fod ymchwiliadau SOC yn cael eu dyrannu i’r tîm mwyaf priodol. Mae’r uned troseddau difrifol yn cynnal ymchwiliadau arbenigol sy’n targedu’r bygythiadau SOC uchaf. Mae ganddo ei allu ymchwilio a gwyliadwriaeth ei hun. Mae’r rhan fwyaf o ymchwiliadau SOC eraill yn cael eu cynnal yn lleol. Mae gan bob un o’r tair ardal blismona leol dîm pwrpasol, sy’n darparu gallu lleol i fynd i’r afael â SOC.

Mae’r heddlu wedi sefydlu tîm troseddau ar y ffyrdd. Fe’i defnyddir yn dilyn dadansoddiad o gudd-wybodaeth i nodi cerbydau yr amheuir eu bod yn ymwneud â throseddau cyfundrefnol. Dywedodd swyddogion wrthym fod bron i £900,000 wedi’i atafaelu ac mae’r arian yn cael ei ail-fuddsoddi gan y PCC.

Mae’r heddlu yn hyrwyddo diwylliant sy’n gyfrifol am fynd i’r afael â SOC

Mae’r heddlu wedi brandio ei weithgareddau i fynd i’r afael â SOC fel Ymgyrch Warrior. Yn gyffredinol, dangosodd personél y buom yn siarad â nhw lefel uchel o ymwybyddiaeth o Ymgyrch Warrior a’r angen i weithio gyda phartneriaid. Mae ‘cynllun troseddau ymladd’ y PCC yn cydnabod bygythiad SOC a’r angen i’r prif gwnstabl weithio gyda phartneriaid i ymateb yn effeithiol.

Mae’r heddlu a’r partneriaid yn rhannu gwybodaeth am fygythiadau SOC

Mae Ymgyrch Genga yn gydweithrediad rhwng yr heddlu ac awdurdodau lleol i reoli eu hymateb i SOC. Cadeirydd y cyfarfodydd yw cydlynydd OCG yr heddlu Gwnaethom arsylwi rhai cyfarfodydd partneriaeth Ymgyrch Genga a nodi rhannu gwybodaeth effeithiol. Canfuom fod cynrychiolwyr asiantaethau partner yn cymryd rhan lawn ac yn gallu cael gafael ar wybodaeth o’u systemau eu hunain yn ystod y cyfarfodydd. Yna rhoddir camau priodol ar waith i reoli bygythiadau SOC.

Mynd i’r afael â SOC a diogelu pobl a chymunedau

[/background-blue]

Arfer arloesol: Mae Heddlu Swydd Gaerhirfryn yn mynd i’r afael ag ecsbloetio sy’n gysylltiedig â chaethwasiaeth fodern a masnachu mewn pobl

Am y chwe blynedd diwethaf, mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu wedi ariannu cydgysylltydd caethwasiaeth fodern a masnachu pobl parhaol (MSHT). Eu rôl yw datblygu ymateb yr heddlu i MSHT gydag asiantaethau partner. Er mwyn cefnogi hyn, mae gan yr heddlu dîm ymroddedig i fynd i’r afael â throseddwyr cenedlaethol MSHT a thramor.

Canfuom fod y tîm MSHT a’r cydlynydd yn gweithio gyda phartneriaid perthnasol i fynd i’r afael â’r math hwn o drosedd. Hwylusir hyn gan Ymgyrch Genga a’r Bartneriaeth Gwrth-gaethwasiaeth Pan Lancashire (PLASP). Mae partneriaid statudol, grwpiau cymunedol a sefydliadau’r trydydd sector, fel Ymddiriedolaeth Medaille, Hope for Justice ac Emmaus, yn rhan o’r bartneriaeth. Y nod cyffredinol yw mynd i’r afael â MSHT a gwella profiad dioddefwyr.

Mae’r PLASP wedi datblygu pecyn cymorth ar-lein i’w ddefnyddio gan yr heddlu ac asiantaethau partner i safoni’r dull o ddelio â dioddefwyr MSHT.

Mae’r PLASP wedi darparu hyfforddiant ac ymwybyddiaeth i wahanol sectorau gan gynnwys:

 • Hyfforddiant Sicrhau’r Tystiolaeth Gorau i bartneriaid trydydd sector sy’n gweithio gyda dioddefwyr;
 • hyfforddiant ar gyfer gweithwyr meddygol proffesiynol, meddygon teulu, fferyllwyr a darparwyr gwasanaethau eraill, fel gyrwyr tacsi ac allfeydd bwyd cyflym;
 • y ‘bws rhyddid’, sy’n cael ei ddefnyddio i gyfathrebu â’r cyhoedd i godi ymwybyddiaeth am MSHT;
 • gweithio gyda Crimestoppers i ddatblygu’r cyfryngau mewn sawl iaith; a
 • adnoddau i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd.

Gall yr heddlu ddangos cynnydd mewn bygythiadau MSHT a nodwyd rhwng 2018 a 2020. Dywedwyd wrthym gan y cyfwelwyr bod atgyfeiriadau ar gyfer dioddefwyr posibl i’r heddlu a’r llinell gymorth caethwasiaeth genedlaethol wedi cynyddu. Dywedodd swyddogion o’r NWROCU wrthym hefyd eu bod wedi defnyddio gwasanaethau PLASP i gefnogi ymchwiliadau MSHT rhanbarthol.

Dylai Heddlu Swydd Gaerhirfryn wella sut mae’n cofnodi aflonyddwch ar y gronfa ddata genedlaethol

Dangosodd data a dynnwyd o’r sylfaen ddata genedlaethol (APMIS) ar 4 Ionawr 2023 fod Heddlu Swydd Gaerhirfryn wedi nodi ac asesu 243 o fygythiadau troseddau cyfundrefnol difrifol (SOC). Yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2022, cofnododd yr heddlu 635 o aflonyddwch ar APMIS, yr oedd 85 y cant ohonynt ar gyfer dilyn gweithgaredd.

Yn yr adroddiad hwn, rydym wedi egluro ymateb Heddlu Swydd Gaerhirfryn i fynd i’r afael â SOC. Mae ganddo adnoddau sy’n ymroddedig i fynd i’r afael â SOC ac mae wedi datblygu dulliau amlasiantaethol effeithiol. Mae cyfran yr amhariadau a gofnodwyd sy’n ymwneud â dilyn gweithgareddau yn parhau’n uchel. Rydym yn dod i’r casgliad, felly, nad yw pob gweithgaredd tarfu yn cael ei gofnodi, yn enwedig gweithgarwch sy’n gysylltiedig ag amddiffyn dioddefwyr ac atal pobl rhag cymryd rhan mewn SOC.

[/areas-for-improvement-welsh]

Mae’r heddlu yn ceisio lleihau’r bygythiad i’r rhai sy’n agored i SOC

Mae recriwtiaid newydd a ditectifs dan hyfforddiant wedi cael hyfforddiant SOC a bregusrwydd. Mae hyn yn tynnu sylw at sut y gall pawb reoli effaith SOC. Mae gan bob ardal blismona leol dîm ecsbloetio sy’n gweithio gyda phartneriaid, fel yr Adran Gwaith a Phensiynau, i ddarparu gweithgareddau dargyfeiriol i’r rhai sydd mewn perygl o gymryd rhan mewn SOC. Er enghraifft, mae’r prosiect 180 yn cynnig pobl ifanc sy’n cael eu hystyried mewn perygl mawr o ddewisiadau amgen SOC fel gweithgareddau chwaraeon.

Yn ystod profion realiti, gwelsom fod dadansoddwyr wedi defnyddio dadansoddiad rhwydwaith cymdeithasol i nodi’r rhai ar gyrion rhwydweithiau troseddol a allai fod yn addas ar gyfer gweithgareddau dargyfeiriol. Yna caiff y wybodaeth hon ei chyfleu i LROs i weithio gydag asiantaethau partner er mwyn lliniaru’r risg i’r unigolion hyn a rhoi mynediad iddynt at gynlluniau cymorth.

Mae gan yr heddlu wasanaeth negeseuon cymunedol gyda dros 100,000 o danysgrifwyr. Gellir anfon negeseuon Ymgyrch Warrior trwy’r gwasanaeth hwn i rybuddio aelodau’r cyhoedd am fygythiadau SOC sy’n dod i’r amlwg ac i rymuso’r gymuned i atal troseddu rhag digwydd.

Mae Heddlu Swydd Gaerhirfryn yn defnyddio cyllid y Swyddfa Gartref fel rhan o Brosiect ADDER i amddiffyn dioddefwyr cogio. Yn Blackpool, mae partneriaeth bwrpasol gyda thai a gofal cymdeithasol. Mae safleoedd bregus yn cael eu cofnodi ar y system gudd-wybodaeth ac mae partneriaid wedyn yn ymweld â nhw’n rheolaidd. Mae dioddefwyr yn cael cymorth neu eu symud i lety amgen addas. Lle bo’n briodol, rhoddir gorchmynion cau neu hysbysiadau i atal troseddwyr rhag parhau i dargedu’r safle.

Yn ystod cyfweliadau a grwpiau ffocws, clywsom am sawl achos o’r heddlu yn gweithio gyda phartneriaid i wneud defnydd o’r holl ddeddfwriaeth sydd ar gael i fynd i’r afael â SOC. Mae’r rhain yn cynnwys defnyddio pwerau’r gwasanaeth tân ac achub i wahardd mynediad i safleoedd nad ydynt yn cydymffurfio â rheoliadau tân a defnyddio’r awdurdod tai lleol i atal landlordiaid rhag gosod eiddo i droseddwyr. Mae busnesau lleol yn cael eu cefnogi i wella eu gwytnwch i seiberymosodiadau.

Sefydlwyd Rhwydwaith Lleihau Trais Swydd Gaerhirfryn yn 2019. Ei nod yw lleihau trais difrifol a gwneud cymunedau’n fwy diogel. Mae Heddlu Swydd Gaerhirfryn yn bartner allweddol yn y rhwydwaith hwn, sydd wedi sicrhau cyllid i ddatblygu mentrau i fynd i’r afael â thrais difrifol. Er enghraifft, mae’n defnyddio llywwyr mewn adrannau damweiniau ac achosion brys i gysylltu â dioddefwyr trywanu ac ymosodiadau. Mae wedi prynu offer i ganfod pan fydd rhywun yn cario cyllell ac ar gyfer gwaredu arfau yn ddienw ac yn ddiogel. Canfuom fod gan yr heddlu werthfawrogiad clir o’r cysylltiad rhwng trais difrifol a SOC a’i fod yn gweithio gyda phartneriaid i fynd i’r afael â’r ddau fater.

Mae’r heddlu wedi cynyddu ei allu i reoli troseddwyr

Mae’r heddlu wedi gwella ei ymagwedd at reoli troseddwyr trefnedig am oes er mwyn lleihau’r risg y maent yn ei beri i gymunedau lleol. Mae hyn yn cynnwys ystyried gorchmynion ategol yn rheolaidd a threfniadau monitro cyson i atal troseddwyr cyfundrefnol rhag parhau i droseddu.

Mae’r heddlu yn defnyddio deddfwriaeth a gorchmynion sydd ar gael i gynorthwyo rheoli troseddwyr SOC. Rhoddir canllawiau i bersonél ynghylch sut i wneud cais am SCPOs. Mae gan yr heddlu dîm trefn sifil ymroddedig ac mae wedi penodi cydlynydd ym mhob uned orchymyn sylfaenol. Maent yn goruchwylio gorchmynion ategol sy’n targedu troseddwyr SOC, gan gynnwys gorfodi gorchmynion presennol.

Mae gan yr heddlu berthynas waith agos â Gwasanaeth HMPPS, gan gynnwys protocol y cytunwyd arno i ganiatáu rhannu cudd-wybodaeth. Mae wedi creu cynlluniau rheoli ar gyfer troseddwyr sydd yn y carchar.

Heddlu Glannau Mersi

Mae Heddlu Glannau Mersi yn eithriadol am fynd i’r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol.

Ers 2016, mae Heddlu Glannau Mersi wedi cael ei raddio fel un rhagorol wrth fynd i’r afael â SOC. Yn adroddiad arolygu PEEL 2021/22 yr heddlu, gwnaethom nodi dau faes o ymarfer arloesol yn ymwneud â SOC. Mae’r rhain yn parhau i fod yn berthnasol i lwyddiant Heddlu Glannau Mersi.

Deall SOC a gosod blaenoriaethau i fynd i’r afael ag ef

Mae gan y llu lywodraethu ac arweinyddiaeth effeithiol i fonitro perfformiad SOC

Trwy gydol y llu, gwelsom dystiolaeth o arweinyddiaeth gref wrth fynd i’r afael â SOC. Mae gan y llu strategaeth SOC pum mlynedd, sydd wedi’i rhannu’n saith maes thematig. Mae gan bob un o’r rhain uwch swyddog cyfrifol a strategaeth ategol.

Mae’r prif gwnstabl cynorthwyol sy’n gyfrifol am SOC yn dangos rheolaeth effeithiol. Mae personél yn cael eu dwyn i gyfrif trwy gyfarfodydd strategol a thactegol. Mae gan y llu gyfarfod ‘un tîm’ dyddiol i reoli’r ymateb i ddigwyddiadau difrifol yn ystod y 24 awr flaenorol.

Mae’r llu yn gwneud defnydd effeithiol o ddadansoddi i ddeall a blaenoriaethu ei fygythiadau SOC

Canfuom fod yr FIB yn ganolog i ymateb yr heddlu i SOC. Mae gan y llu ddigon o allu dadansoddol a gallu i gynhyrchu cynhyrchion cudd-wybodaeth sy’n cyfeirio gweithgarwch yn erbyn ei fygythiadau SOC.

Mae’r llu yn cynhyrchu proffiliau lleol SOC sy’n cael eu hadnewyddu bob blwyddyn ac sy’n cael eu hadolygu’n llawn bob tair blynedd. Maent yn egluro lefelau troseddau cyfundrefnol ym mhob ardal ac yn defnyddio astudiaethau achos a chanfyddiadau academaidd. Canfuom fod y proffiliau hyn yn fanwl ac yn cynnwys gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys awdurdodau lleol, addysg ac iechyd. Daethom o hyd i gysylltiad clir rhwng y proffiliau hyn a gweithgarwch lleol.

Mae’r heddlu’n dda am gofnodi aflonyddwch

Canfuom fod yr heddlu wedi ymrwymo i gasglu data am ei aflonyddwch SOC er mwyn monitro perfformiad. Ar adeg ein harolygiad, roedd yr heddlu ar fin dechrau defnyddio APMIS i gofnodi ei aflonyddwch SOC yn uniongyrchol. Mae’n cofnodi lefelau uchel o aflonyddwch yn gyson ond mae’n benderfynol o wella ymhellach. Er enghraifft, mae’n canolbwyntio ar wella sut mae’n cofnodi data am weithgarwch ataliol nad oedd bob amser yn cael ei gydnabod o’r blaen.

Adnoddau a sgiliau

Ymarfer arloesol: Mae gan Heddlu Glannau Mersi rwydwaith effeithiol o swyddogion cyfrifol arweiniol

Canfuom fod swyddogion arweiniol cyfrifol (LROs) yn cael eu hyfforddi a’u cefnogi yn eu rôl. Mae’r llu yn sicrhau bod gwybodaeth ei LROs yn gyfredol. Er enghraifft, mae LROs wedi’u hyfforddi i ddefnyddio’r gronfa ddata genedlaethol (APMIS) i gefnogi’r broses o gyflwyno’r gronfa ddata ar draws yr heddlu.

Mae LROs sydd newydd eu penodi yn mynychu cwrs sylfaen wythnos o hyd sy’n sefydlu’r hyn sy’n ofynnol o’r rôl. Mae hyn yn cynnwys rheoli cynlluniau 4P a chofnodi amharu. Mae gan y llu hefyd swyddogaeth sgwrsio fewnol sy’n caniatáu i LROs rannu gwybodaeth ac arfer da.

Er mwyn gwella ei ymateb i droseddau cyfundrefnol difrifol (SOC), mae gan yr heddlu gydlynydd cymunedol SOC ynghyd â dau gynorthwyydd. Mae gan y cydlynydd cymunedol nifer o gyfrifoldebau, gan gynnwys:

 • darparu cyngor tactegol i LROs;
 • Sicrhau ansawdd a datblygu cynlluniau 4P;
 • rhannu arfer gorau rhwng yr heddlu a phartneriaid;
 • nodi a gwneud cais am gyllid; a
 • gwella gwytnwch cymunedol a datblygu Clirio, Dal ac Adeiladu.

Mae cydlynydd cymunedol SOC wedi datblygu adran ar fewnrwyd yr heddlu ar gyfer LROs. Mae’n cynnwys porthiant newyddion a lle i gadw arfer gorau ar fethodoleg 4P a Chlir, Hold, Build. Mae’r wybodaeth hon nid yn unig ar gael i ymarferwyr yr heddlu ond hefyd i asiantaethau partner.

Darperir datblygiad proffesiynol parhaus trwy fentora gan LROs profiadol, y FIB a chydlynydd cymunedol SOC.

Mae’r llu yn cydweithio’n effeithiol â’r NCA

Yn 2021, sefydlodd yr heddlu a’r NCA uned partneriaeth troseddau cyfundrefnol. Mae’n debyg i’r unedau presennol yn Llundain a’r Alban ac mae’n targedu OCGs sydd wedi’u lleoli yng Nglannau Mersi, sy’n canolbwyntio ar gyffuriau a drylliau. Trwy’r bartneriaeth, gall yr heddlu gael mynediad at y galluoedd arbenigol y mae’r NCA yn eu darparu. Mae’r uned wedi cyflawni rhai canlyniadau nodedig, gan gynnwys adennill arfau tanio ac asedau troseddol.

Mae personél rheng flaen yn deall eu rôl o ran atal SOC

Cawsom ein plesio gan lefel y wybodaeth am dimau plismona cymdogaeth yn ymwneud â bygythiadau SOC yn eu hardal leol. Dywedwyd wrthym fod personél yn cael eu briffio’n rheolaidd am weithgaredd SOC lleol ac mae cynlluniau patrolio yn cynnwys gofynion ar gyfer casglu gwybodaeth. Roedd yn ymddangos bod y personél y buom yn siarad â nhw yn deall arwyddion bregusrwydd a sut i adnabod y rhai sy’n cael eu hecsbloetio gan OCGs. Roeddent hefyd yn dangos dealltwriaeth dda o gynlluniau 4P a’r defnydd o orchmynion ategol, megis gwaharddebau gang a gorchmynion cau.

Mae seilwaith y llu yn hwyluso cydweithio wrth fynd i’r afael â SOC

Mae’r llu wedi buddsoddi yn y ganolfan rheoli gweithredol. Mae hyn yn caniatáu i holl swyddogaethau ymchwiliol a chudd-wybodaeth SOC gael eu cydleoli. Gwelsom dimau yn gweithio’n agos a gwybodaeth yn cael ei rhannu. Er enghraifft, dywedwyd wrthym gan bersonél yn y bartneriaeth troseddau cyfundrefnol y gallant gael mynediad i uned drôn yr heddlu yn gyflym i hwyluso gwyliadwriaeth mewn ardaloedd lle mae gwyliadwriaeth draddodiadol yn anodd.

Mynd i’r afael â SOC a diogelu pobl a chymunedau

Ymarfer addawol: Mae Heddlu Glannau Mersi yn parhau i atal pobl rhag cymryd rhan mewn troseddau difrifol a chyfundrefnol ac i amddiffyn dioddefwyr bregus

Mae’r llu yn gweithio gyda llawer o gyrff statudol ac anstatudol yn ogystal ag elusennau i ddarparu mentrau atal.

Ymgyrch Stonehaven yw llwybr ataliol a dargyfeiriol Heddlu Glannau Mersi ar gyfer pobl ifanc sydd ar drothwy troseddu ac sydd mewn perygl o gael eu hecsbloetio. Rhwng mis Tachwedd 2020 a mis Hydref 2022, roedd Ymgyrch Stonehaven yn cynnwys dros 10,000 o blant a phobl ifanc. Mae’r llu wedi gweithio gyda’r elusen Sports Traider, sy’n defnyddio arian i fuddsoddi mewn prosiectau cyfranogiad chwaraeon. Mae pedair siop ar draws yr heddlu wedi cael eu hagor, sy’n rhoi profiad gwaith cyflogedig a gwirfoddol i bobl ifanc.

Yn 2019, sefydlodd yr heddlu, ynghyd â Chlwb Pêl-droed Everton, raglen dditectif dan hyfforddiant. Mae’r rhaglen hon yn mynd â grwpiau o blant ysgol 14–16 oed sydd â rhywfaint o fregusrwydd i gael eu tynnu i droseddau difrifol a chyfundrefnol. Maent yn cael eu sefydlu mewn rhaglen wythnos o hyd lle maent yn gweithio ochr yn ochr â ditectif cwnstabliaid drwy senario troseddau cyllyll . Mae hyn yn helpu i godi ymwybyddiaeth am droseddau cyllyll ac yn eu helpu i wneud dewisiadau gwell.

Nid oes yr un o’r plant sy’n rhan o’r rhaglen dditectif dan hyfforddiant wedi dod i sylw’r llu ers cwblhau’r cwrs. Mae grymoedd eraill yn bwriadu gweithredu rhaglenni tebyg yn seiliedig ar y model hwn.

Mae’r cydlynydd troseddau cyfundrefnol difrifol wedi datblygu cronfa ddata o sefydliadau partner a thrydydd sector sy’n gallu darparu gweithgareddau gwyro ac ymyrryd i atal troseddau cyfundrefnol difrifol. Mae hwn yn offeryn gwerthfawr ar gyfer swyddogion cyfrifol arweiniol a phersonél eraill sy’n dymuno defnyddio’r gwasanaethau hyn.

Strwythurau partneriaeth wedi’u hen sefydlu

Mae gan Heddlu Glannau Mersi berthynas sefydledig gyda phartneriaid i fynd i’r afael â SOC. Mae bwrdd plismona strategol a phartneriaethau Glannau Mersi yn goruchwylio’r ymateb i SOC. Mae cyfres o is-grwpiau tactegol sy’n gyfrifol am feysydd bygythiad unigol SOC yn adrodd am gynnydd i’r bwrdd strategol bob chwarter.

Canfuom fod partneriaid ar bob lefel wedi ymrwymo’n llawn gyda’r heddlu i fynd i’r afael â SOC ac yn cyfrannu at gynllunio 4C. Roedd ymrwymiad clir gan bartneriaid i weithio gyda’r llu i nodi pobl mewn perygl a rhannu gwybodaeth. Wrth gyfarfod â phartneriaid, daethom o hyd i ymdeimlad o gyfrifoldeb a rennir.

Mae’r heddlu’n gweithio’n effeithiol i amharu ar y defnydd troseddol o arfau tanio

Mae’r llu wedi nodi bod defnydd troseddol o arfau tanio yn flaenoriaeth. Mae’n dangos arweinyddiaeth gref wrth fynd i’r afael â’r bygythiad hwn ac yn dod â dysgu o fforymau cenedlaethol a rhanbarthol yn ôl i’r heddlu. Mae’r uwch swyddog sy’n gyfrifol am reoli bygythiad arfau tanio yn yr heddlu wedi cymryd y rôl arweinyddiaeth ranbarthol.

Mae’r llu yn berchen ar y bygythiad mwyaf gweithredu SOC yn y rhanbarth, sy’n targedu’r cyflenwad o arfau anghyfreithlon. Mae’r llu yn gweithio gyda’r NWROCU a’r lluoedd rhanbarthol i leihau’r bygythiad hwn. Mae’r gwaith hwn wedi’i ategu gan ddadansoddiad helaeth o gudd-wybodaeth i ddeall y bygythiad a nodi unigolion dan amheuaeth a allai fod yn gysylltiedig â chyflenwi’r arfau hyn.

Mae’r FIB yn gweithio i ddatblygu cudd-wybodaeth a allai nodi lle mae gangiau troseddol yn cuddio arfau anghyfreithlon. Mae’r llu hefyd yn gweithio i adolygu deiliaid trwydded arfau tanio a nodi unigolion sydd â mynediad at arfau tanio a allai fod yn agored i gael eu hecsbloetio.

Mae’r llu yn targedu grwpiau sy’n ymwneud â chyflenwi cyffuriau anghyfreithlon i bob pwrpas

Mae’r llu wedi sefydlu Ymgyrch Toxic fel ei ymateb i linellau cyffuriau. Yn hytrach na chanolbwyntio ar ddelwyr stryd lefel isel, mae’r llawdriniaeth yn targedu’r rhai sy’n rheoli’r llinellau ffôn a ddefnyddir i redeg rhwydweithiau cyffuriau. Mae’r dull hwn wedi cael ei fabwysiadu gan heddluoedd eraill ac mae’r cyhoedd yn ei ddeall. Dywed y llu bod dros 500 o bobl wedi cael eu herlyn rhwng mis Tachwedd 2020 a mis Hydref 2022 a bod dros 600 o linellau ffôn wedi cau. Mae’r llu yn cynnal gweithrediadau eraill ochr yn ochr ag Ymgyrch Toxic i fynd i’r afael â bregusrwydd, cyllid troseddol a rhwydweithiau trafnidiaeth sy’n gysylltiedig â llinellau cyffuriau.

Mae’r llu yn rhan o Brosiect ADDER, sy’n cyfuno plismona wedi’i dargedu a llymach â gwasanaethau triniaeth ac adferiad gwell. Gwelsom enghreifftiau o hyn ar draws yr heddlu ac ymrwymiad clir gan bartneriaid sy’n cydnabod newid diwylliannol yn ymateb yr heddlu i ddefnyddwyr cyffuriau sy’n cael eu hecsbloetio. Er enghraifft, mae’r prosiect yn gweithio gyda landlordiaid cymdeithasol i’w helpu i adnabod arwyddion o gogio fel y gellir cynnig cymorth a chefnogaeth i ddioddefwyr. Mae’r llu wedi gweithio gyda’r Adran Iechyd er mwyn i swyddogion allu defnyddio eu dyfeisiau llaw i gyfeirio defnyddwyr cyffuriau bregus i gefnogi gwasanaethau.

Mae’r llu yn gweithio gyda phartneriaid i wella cymunedau ac adeiladu gwytnwch yn erbyn SOC

Mae’r llu wedi sicrhau cyllid gan y Swyddfa Gartref i gefnogi creu tri safle Clirio, Dal ac Adeiladu. Mae hyn yn rhan o gynllun tair blynedd o’r enw Evolve a fydd yn gweld pum safle o’r fath ar draws Glannau Mersi.

Mae’r llu a’i bartneriaid wedi dyrannu adnoddau sylweddol i’r tri safle peilot. Mae hyn yn cynnwys arweinydd arolygol pwrpasol, uned gyfathrebu i hyrwyddo’r gwaith i gymunedau lleol ac adnoddau dadansoddol pwrpasol.

Darperir llywodraethu drwy fwrdd cyflawni, sy’n cael ei gadeirio gan uwch gynrychiolydd o’r awdurdod lleol. O dan hyn, mae gweithgorau sy’n canolbwyntio ar elfennau allweddol o weithgarwch. Mae’r grwpiau hyn yn gweithio gyda phartneriaid fel tân, iechyd, tai ac aelodau o’r gymuned i ddatblygu datrysiadau ar y cyd i leihau troseddoldeb ac adeiladu gwytnwch cymunedol.

Yn ein harolygiad SOC diwethaf, gwnaethom dynnu sylw at y gwaith yr oedd y llu yn ei wneud i ail-fuddsoddi arian a atafaelwyd gan droseddwyr i brosiectau cymunedol. Mae’r gwaith hwn yn parhau fel rhan o brosiect Evolve i gryfhau a gwella cymunedau lleol.

Mae’r llu yn gwerthuso pa mor effeithiol y mae’n atal pobl rhag cymryd rhan mewn SOC

Mae’r llu yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i asesu canlyniadau’r mentrau atal a ddarperir gan bartneriaid, y trydydd sector a’r heddlu ei hun. Mae rhai asiantaethau’n cynhyrchu eu gwerthusiadau eu hunain bob chwarter. Mae’r rhain yn rhoi dadansoddiadau manwl o ganlyniadau, megis y nifer sy’n manteisio ar gynlluniau a lleihau aildroseddu. Yn ogystal â hyn, mae’r llu yn comisiynu gwerthusiadau academaidd annibynnol o Brifysgol John Moores Lerpwl. Mae’r broses hon yn caniatáu i’r heddlu a’i bartneriaid nodi’r cynlluniau hynny a ariennir nad ydynt yn cyflawni’r canlyniadau disgwyliedig fel y gellir rhoi camau ar waith i’w helpu i fynd yn ôl ar y trywydd iawn.

Gwelsom dystiolaeth o adborth cymunedol ar ddarparu Clirio, Dal ac Adeiladu. Roedd hyn yn hynod gadarnhaol ac yn dangos ymdeimlad o fwy o wydnwch ac ysbryd cymunedol.

Heddlu Gogledd Cymru

Nid yw Heddlu Gogledd Cymru yn ddigonol i fynd i’r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol.

Achos pryder

Dylai Heddlu Gogledd Cymru sicrhau bod ganddo ddigon o adnoddau i fynd i’r afael â throseddau cyfundrefnol difrifol yn effeithiol. Rhaid iddo hefyd sicrhau bod ei weithlu yn deall bod troseddau cyfundrefnol difrifol yn flaenoriaeth

Codir yr achos hwn o bryder mewn ymateb i nifer o faterion a nodwyd gennym sy’n effeithio ar allu’r llu i fynd i’r afael â throseddau cyfundrefnol difrifol (SOC).Crynhoir y rhain isod (darperir manylion ychwanegol yng nghorff yr adroddiad hwn):

 • Mae gan y llu gynllun corfforaethol sy’n nodi SOC fel bygythiad blaenoriaeth. Fodd bynnag, nid oedd rhai staff yn deall hyn yn llawn.
 • Nid oes gan y llu ddigon o adnoddau dadansoddol i ddeall ei fygythiadau SOC yn llawn.
 • Mae gan y llu dair uned rhagweithiol yn lleol. Fodd bynnag, nid yw dau ohonynt yn gwbl weithredol, sy’n cyfyngu ar allu’r llu i fynd i’r afael â’i fygythiadau SOC.
 • Mae swyddogion cyfrifol arweiniol yn rheoli gofynion sylweddol eraill, sy’n cyfyngu ar eu heffeithiolrwydd wrth fynd i’r afael â SOC. Nid yw swyddogion cyfrifol arweiniol, uwch swyddogion ymchwilio arbenigol y llu a thimau eraill yn gweithio gyda’i gilydd yn gyson.
 • Nid yw cynlluniau 4P tactegol o’r ansawdd na’r cysondeb sydd eu hangen i ddarparu ymateb effeithiol.
 • Nid yw’r llu yn cofnodi dysgu fel mater o drefn mewn perthynas â SOC. Roeddhwn yn faes i’w wella a roddwyd i’r heddlu yn 2016 ac nid yw wedi cael

Argymhellion

Erbyn 1 Tachwedd 2024 dylai’r heddlu:

 • sicrhau bod y gweithlu’n deall pwysigrwydd SOC a’i rôl wrth fynd i’r afael ag ef;
 • cynyddu ei allu dadansoddol i wella’r ddealltwriaeth o fygythiadau SOC sy’n dod i’r amlwg;
 • adolygu ei fodel adnoddau i wella sut mae bygythiadau SOC yn cael eu nodi, eu rheoli a’u hymchwilio, a ddylai gynnwys adolygiad o rôl y swyddog cyfrifol arweiniol a sut maent yn rheoli cynlluniau 4C; a
 • datblygu proses i nodi dysgu ac arfer da a chymhwyso hyn i wella perfformiad gweithredol.

Deall SOC a gosod blaenoriaethau i fynd i’r afael ag ef

Mae’r llu yn nodi SOC fel blaenoriaeth

Mae gan y llu gynllun corfforaethol sy’n nodi 11 bygythiad blaenoriaeth, ac mae 1 ohonynt yn SOC. Fodd bynnag, gwelsom nad oedd rhai o’r swyddogion a’r staff y buom yn siarad â nhw yn deall hyn yn llawn. Canfuom fod y rhan fwyaf o swyddogion lleol yn gwybod pa OCGs oedd yn weithredol yn eu hardaloedd. Fodd bynnag, nid oedd ganddyn nhw ddigon o fanylion am weithgareddau’r grwpiau na’r bygythiadau yr oeddent yn eu peri er mwyn tarfu arnynt.

Yn ystod ein harolygiad, ni ddaethom o hyd i ddiwylliant derbyniol bod SOC yn fusnes i bawb. I’r gwrthwyneb, dangosodd swyddogion a staff ddealltwriaeth dda o fregusrwydd a diogelu, ond nid oedd rhai yn gallu esbonio’r cysylltiad rhwng bregusrwydd a SOC.

Mae’r llu yn rheoli ei ymateb i SOC drwy gyfres o gyfarfodydd gwaith a chyfarfodydd cydgysylltu lleol a grymus. Yn ystod ein harolygiad, gwnaethom arsylwi rhai cyfarfodydd a chanfod eu bod wedi’u strwythuro’n dda a’u cefnogi gan ddadansoddiad i lywio’r broses o wneud penderfyniadau.

Mae proffiliau lleol yn hysbysu ac yn cyfarwyddo gwaith partneriaeth ar SOC

Mae’r llu wedi cynhyrchu proffiliau lleol cymunedol i nodi’r bygythiad gan SOC ym mhob un o’i ardaloedd plismona cymunedol. Mae’r proffiliau hyn yn cael eu diweddaru’n flynyddol. Cynhyrchir y proffiliau gan ddadansoddwyr partneriaethau cymunedol ac maent yn cynnwys data gan asiantaethau eraill fel awdurdodau lleol, addysg ac iechyd. Fe’u defnyddir mewn cyfarfodydd partneriaeth diogelwch cymunedol ac ymddengys eu bod yn llywio gweithgaredd. Mae’r awdurdodau lleol yn cyfrannu at ariannu’r dadansoddwyr partneriaeth.

Gwnaethom archwilio rhai o’r proffiliau hyn a gwnaeth eu strwythur a’r manylion a gynhwyswyd argraff arnom. Roedd partneriaid y buom yn siarad â nhw yn cydnabod eu manteision. Fodd bynnag, nid oedd yn ymddangos bod rhai LROs yn deall sut y dylid eu defnyddio i fynd i’r afael â SOC.

Adnoddau a sgiliau

Nid yw’r llu yn gallu cwrdd â rhai gofynion SOC dadansoddol

Mae tîm dadansoddol yr heddlu yn cynnwys dadansoddwyr strategol, tactegol a phartneriaeth. Canfuom nad oedd yr heddlu bob amser yn gallu rheoli ei alw dadansoddol yn effeithiol.

Rhaid i’r pennaeth dadansoddi wneud penderfyniadau anodd wrth flaenoriaethu gwaith dadansoddol. Canfuom fod dadansoddwyr yn gallu cefnogi ymchwiliadau adweithiol sy’n cael eu rheoli gan yr uned SOC. Fodd bynnag, nid oedd ganddynt bob amser amser i ymgymryd â gwaith rhagweithiol i wella dealltwriaeth yr heddlu o SOC. Dywedwyd wrthym gan rai dadansoddwyr fod y galw i wneud gwaith ar ddata telathrebu wedi cynyddu’n sylweddol.

Dywedwyd wrthym mai anaml y bydd LROs yn derbyn cefnogaeth ddadansoddol i yrru gweithgaredd cynllunio 4P. Dywedwyd wrthym hefyd fod diffyg gwasanaethau dadansoddol ar gael yn yr heddlu, a allai esbonio hyn.

Mynegodd rhai dadansoddwyr a’u rheolwyr eu rhwystredigaeth nad oedd rhai darnau o waith dadansoddol gorffenedig yn cael eu gweithredu. Mae’n ymddangos bod hyn oherwydd argaeledd cyfyngedig o adnoddau rheng flaen.

Mewn grymoedd eraill, rydym yn aml yn dod o hyd i ddadansoddwyr sy’n ymroddedig i fynd i’r afael â SOC, ac mewn rhai achosion, fe’u neilltuir i feysydd bygythiad penodol. Mae hyn yn caniatáu i ddadansoddwyr archwilio ac asesu bygythiadau SOC yn rhagweithiol a nodi materion sy’n dod i’r amlwg. Nid yw’r adnoddau dadansoddol yn Heddlu Gogledd Cymru yn caniatáu hyn.

Mae arweinyddiaeth yr heddlu yn ymwybodol o’r mater hwn, ac mae wedi’i gofnodi’n ffurfiol fel risg. Dylai’r llu adolygu sut mae gwaith dadansoddol yn cael ei ddyrannu a sicrhau bod digon o allu i gynnal dadansoddiad rhagweithiol. At hynny, byddai’r llu yn elwa o godi proffil gwaith dadansoddol ar draws y gweithlu i annog ceisiadau am gymorth a sicrhau bod argymhellion yn cael eu hystyried ar gyfer gweithredu.

Dylai’r llu ddefnyddio ei adnoddau’n fwy effeithiol i frwydro yn erbyn bygythiadau SOC

Mae gan y llu uned SOC ag adnoddau da sy’n cynnwys pedwar tîm arbenigol sy’n cynnal ymchwiliadau cudd.

Dylai fod gan bob ardal blismona lleol uned rhagweithiol leol hefyd. Canfuom mai dim ond un o’r tair uned rhagweithiol leol oedd yn gwbl weithredol. Mae hyn yn cyfyngu ar allu’r llu i fynd i’r afael â’i fygythiadau SOC. Mae uwch swyddogion lleol yn dibynnu ar eu timau plismona lleol i reoli bygythiadau SOC. Fodd bynnag, mae’n ofynnol hefyd i’r timau hyn ymateb i ofynion lleol eraill, fel byrgleriaeth.

Canfuom fod dyrannu ymchwiliadau SOC rhwng adnoddau arbenigol a lleol yn ymddangos yn anghymesur. Dylai’r llu adolygu ei adnoddau SOC i sicrhau bod digon o gapasiti a gallu i ddefnyddio adnoddau yn hyblyg i gynnal ymchwiliadau SOC ar draws yr heddlu cyfan.

Dylai’r llu sicrhau bod ganddo LROs sydd wedi’u hyfforddi’n ddigonol i fynd i’r afael â SOC

Mae’r llu yn dynodi rôl yr LRO i brif arolygwyr lleol. Mae eu heffeithiolrwydd wedi’i gyfyngu gan eu cyfrifoldebau eraill. Mae LROs yn mynychu fforwm misol dan gadeiryddiaeth ditectif brif arolygydd. Mae’r cyfarfod hwn yn cynnwys arweinwyr arbenigol eraill ac mae’n adolygu cynnydd cynlluniau 4C.

Dywedodd rhai LROs y buom yn siarad â nhw wrthym eu bod yn teimlo nad ydynt yn cael eu cefnogi yn eu rolau. Fe ddaethon ni o hyd i rywfaint o dystiolaeth o ddiffyg cyswllt rhwng LROs, uwch swyddogion ymchwilio arbenigol y llu a thimau eraill. Dywedwyd wrthym, ar gyfer rhai ymchwiliadau, bod uwch swyddogion ymchwilio yn rheoli’r elfen erlid tra bod LROs yn rheoli’r elfennau ataliol ac amddiffynnol. Nid yw uwch swyddogion ymchwilio a Swyddogion Cymorth Lleol bob amser yn gweithio i lunio cynlluniau 4P gyda’i gilydd a chydlynu ymateb effeithiol i fygythiadau SOC.

Nid oedd pob LROs y buom yn siarad â hwy yn ymwybodol o rai gweithdrefnau SOC beirniadol, megis gwneud cais am orchmynion ategol neu fudd proffiliau lleol SOC. Roedd yn amlwg i ni nad oedd pob LROs yn gweithio’n effeithiol gyda phartneriaid ac nid oedd dull cyson o ddarparu 4C.

Mae angen i ansawdd, cysondeb a chymhwyso cynlluniau 4P wella

Yn ystod ein harolygiad, gwnaethom archwilio nifer o gynlluniau 4P yr heddlu a chanfod eu bod yn anghyson. Roedd yn ymddangos bod rhai cynlluniau wedi’u cwblhau gan sawl awdur ac, ar adegau, roeddent yn rhy generig i fod yn effeithiol. Ychydig o dystiolaeth a ganfuom o gynlluniau gan gynnwys gwybodaeth o broffiliau cymunedol neu ymgynghori â phartneriaid. Roedd yn ymddangos nad oedd gan gynlluniau dystiolaeth o gael eu hadolygu a’u diweddaru gan LROs perthnasol. Dylai’r llu adolygu ei ymagwedd at gynlluniau 4P i sicrhau eu bod wedi’u teilwra i fynd i’r afael â bygythiadau penodol a’u bod o ansawdd cyson.

Nid yw’r llu yn cofnodi dysgu fel mater o drefn mewn perthynas â SOC

Yn 2016, gwnaethom roi ardal i Heddlu Gogledd Cymru ei gwella er mwyn cynyddu ei dealltwriaeth o effeithiolrwydd ei weithrediadau a sicrhau ei fod yn dysgu o hyn. Yn ystod yr arolygiad hwn, gwelsom nad oedd y llu yn nodi dysgu o sesiynau briffio gweithredol fel mater o drefn. Dywedwyd wrthym hefyd, yn ystod gwaith maes, nad yw’r llu na’i bartneriaid yn cynnal gwerthusiad rheolaidd o atal a diogelu gweithgaredd.

Mynd i’r afael â SOC a diogelu pobl a chymunedau

Dylai’r llu wella sut mae’n gweithio gyda phartneriaid i fynd i’r afael â SOC

Mewn rhai ymchwiliadau SOC, canfuom nad oedd llawer o dystiolaeth bod partneriaid wedi cael eu hymgynghori wrth ddatblygu cynlluniau 4C. Dywedwyd wrthym hefyd nad yw rhai arweinwyr ymchwilio yn glir pa lefel o wybodaeth y gallant ei rhannu â phartneriaid. Gall gwella hyder wrth rannu gwybodaeth fod yn fuddiol.

Mae’r llu wedi treialu Clirio, Dal, Adeiladu yn llwyddiannus yn un o’i ardaloedd daearyddol. Dywedwyd wrthym fod gwytnwch cymunedol, o ganlyniad, wedi cynyddu. Dywedodd uwch arweinwyr wrthym am eu cynlluniau i gynyddu’r defnydd o’r dull hwn mewn meysydd eraill o’r llu. Fodd bynnag, gwelsom nad oedd rhai partneriaid wedi cael eu briffio am y dull hwn. Dylai’r llu sicrhau bod mentrau Clirio, Dal ac Adeiladu yn y dyfodol yn cael eu cyfleu’n eang i’w bersonél a’i sefydliadau partner.

Mae gan y llu adnoddau digonol i gynnal ymchwiliadau ariannol

Dywedwyd wrthym yn ystod cyfweliadau bod pob ymchwiliad SOC yn cael ei ddyrannu i ymchwilydd ariannol. Maent yn gweithio’n rhagweithiol i nodi asedau troseddol ar gyfer trawiadau dilynol. Mae’r heddlu yn ceisio cyngor arbenigol annibynnol ar werth asedau gwerth uchel, gan gynnwys cryptocurrency.

Mae’r llu wedi gwella ei recordiad o aflonyddwch SOC

Yn ystod y cyflwyniad strategol, dywedwyd wrthym fod y llu wedi gwella ei gofnodi o amhariadau. Yn flaenorol, roedd wedi cofnodi’r aflonyddwch lleiaf yn y rhanbarth, a hynny yn bennaf oherwydd nad oedd y llu yn deall y broses ar gyfer cofnodi gweithgarwch aflonyddu. Mae’r llu bellach wedi adolygu ei broses yn dilyn ymgynghoriad gyda llu arall.

Fodd bynnag, gostyngodd llawer o’r gwaith hwn i uwch ddadansoddwr yn yr heddlu. Nid oedd swyddogion a staff eraill a oedd yn ymwneud â rheoli bygythiadau SOC yn ymwneud yn gyson â chofnodi gweithgarwch aflonyddu. Ar adeg yr archwiliad, dywedodd y llu wrthym y bydd yn gallu cofnodi aflonyddwch yn uniongyrchol ar APMIS erbyn haf 2023. Ac mae ganddo gynlluniau i gynyddu gwytnwch i wella cofnodi aflonyddwch ymhellach unwaith y bydd APMIS ar gael.

Mae’r heddlu’n gweithio i ddiogelu dioddefwyr SOC sy’n agored i niwed

Mae’r llu wedi creu partneriaeth o’r enw ‘y canolbwynt atal’, sy’n ceisio atal pobl rhag dioddef trosedd. Mae’n cynnwys sawl tîm ac asiantaethau eraill, gan gynnwys diogelwch cymunedol a chyfiawnder ieuenctid. Dywedodd LROs wrthym fod yr adnodd hwn yn eu cefnogi wrth lunio cynlluniau 4P. Clywsom hefyd adborth cadarnhaol wrth gyfweld â phartneriaid.

Yn ystod ein harolygiad, gwelsom sawl enghraifft o’r llu yn gweithio gyda phartneriaid i amddiffyn pobl sy’n agored i gael eu hecsbloetio. Mae’r llu wedi sefydlu ymgyrch i gefnogi dioddefwyr llinellau cyffuriau. Gwelsom enghreifftiau o bersonél yn gweithio gyda phartneriaid tai i amddiffyn dioddefwyr cuckooing. Yn gyffredinol, roedd yn ymddangos eu bod yn deall eu rôl wrth ddiogelu.

Mae’r llu wedi cyflwyno rhaglen o’r enw ‘Checkpoint’. Ei nod yw cynnig dewisiadau amgen gwirfoddol i droseddwyr sy’n oedolion i’w herlyn. Mae pobl sydd wedi’u nodi ar gyrion troseddu yn ymrwymo i gontract ac yn cael eu cefnogi i atal troseddu parhaus. Ar adeg ein harolygiad, adroddodd y llu fod 147 o unigolion wedi cael eu trin fel hyn a dim ond 3 oedd wedi aildroseddu.

Mae’r llu wedi cyflwyno menter heddlu fach mewn 13 o ysgolion. Ei nod yw codi ymwybyddiaeth plant 9–11 oed am faterion plismona lleol ac aros yn ddiogel. Nod y llu yw ehangu’r cynllun hwn i fwy o ysgolion. Yn yr un modd, mae gan y llu 16 swyddog ymroddedig sy’n gweithio mewn ysgolion uwchradd sy’n ceisio dargyfeirio pobl ifanc rhag cymryd rhan mewn SOC.

Mae’r llu yn defnyddio gorchmynion ategol i gefnogi rheolaeth troseddwyr SOC

Ar adeg ein harolygiad, adroddodd y llu ei fod wedi sicrhau 31 o SCPOs yn erbyn troseddwyr SOC, yr oedd 11 ohonynt yn byw yn y gymuned. Roedd gweddill y troseddwyr yn cael eu dedfrydu yn y carchar. Mae gan y llu gydlynydd SCPO i weinyddu’r gorchmynion hyn a gweithio gyda HMPPS i reoli’r troseddwyr hynny yn y carchar.

Atodiad 1: Map o unedau troseddau cyfundrefnol rhanbarthol

Mae deg rhanbarth yng Nghymru a Lloegr sy’n cynnwys naw uned troseddau cyfundrefnol rhanbarthol:

 1. Mae Uned Gweithrediadau Arbennig Dwyrain Canolbarth Lloegr yn cynnwys Swydd Derby, Swydd Gaerlŷr, Swydd Lincoln, Swydd Northampton a Swydd Nottingham.
 2. Mae Uned Gweithrediadau Arbennig Rhanbarth y Dwyrain yn cynnwys Swydd Bedford, Swydd Gaergrawnt, Essex, Swydd Hertford, Caint, Norfolk a Suffolk.
 3. Mae’r Uned Gweithrediadau Arbennig Rhanbarthol Gogledd-ddwyrain yn cynnwys Cleveland, Durham a Northumbria.
 4. Mae’r Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol ar gyfer Rhanbarth Gorllewin Canolbarth Lloegr yn cynnwys Swydd Warwick, Gorllewin Mercia, Gorllewin Canolbarth Lloegr a Swydd Stafford.
 5. Mae’r Uned Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol De-ddwyrain yn cynnwys Hampshire, Surrey, Sussex a Dyffryn Tafwys.
 6. Mae Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol y De Orllewin yn cynnwys Avon a Gwlad yr Haf, Dyfnaint a Chernyw, Dorset, Swydd Gaerloyw a Wiltshire.
 7. Mae Tarian yn cynnwys Dyfed-Powys, Gwent a De Cymru.
 8. Mae Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Gogledd Orllewin Lloegr yn cynnwys Swydd Gaer, Cumbria, Manceinion Fwyaf, Swydd Gaerhirfryn, Glannau Mersi a Gogledd Cymru.
 9. Mae Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Swydd Efrog a Humber yn cwmpasu Humberside, Gogledd Swydd Efrog, De Swydd Efrog a Gorllewin Swydd
 10. Mae’r Gwasanaeth Heddlu Metropolitanaidd, Heddlu Dinas Llundain a Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn cydweithio yn rhanbarth Llundain.

Atodiad 2: Methodoleg data a chafeatau

Cafodd data a ddefnyddiwyd yn yr adroddiad hwn ei echdynnu o’r gronfa ddata genedlaethol – System Gwybodaeth Rheoli Asiantaeth a Phartneriaid (APMIS).

Mae APMIS yn cynnwys data sy’n cael ei gofnodi gan heddluoedd ledled Cymru a Lloegr, unedau troseddau cyfundrefnol rhanbarthol, yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol ac asiantaethau eraill, megis Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi a Gorfodi’r Swyddfa Gartref.

Data APMIS:

 • Mae’r rhestr feistr troseddau cyfundrefnol difrifol (SOC) yn cynnwys yr holl asesiadau MoRiLE ar gyfer y bygythiadau SOC a nodwyd gan heddluoedd ac
 • Mae data aflonyddu ar sail digwyddiadau (data amhariad) yn cael ei gofnodi yn unol â’r safonau gofynnol cenedlaethol. Ar adeg ein harolygiad, roedd safonau gofynnol yn nodi mai dim ond yn erbyn grwpiau troseddau cyfundrefnol y dylid cofnodi data amhariad ac nid unigolion â blaenoriaeth neu wendidau SOC.

Mae heddluoedd ar draws Cymru a Lloegr ac unedau troseddau cyfundrefnol rhanbarthol yn cyflwyno data amhariad i APMIS yn wahanol. Dim ond achosion o aflonyddwch y maen nhw wedi’u harwain y gallan nhw eu cofnodi y gallan nhw eu cofnodi. Gall unedau troseddau cyfundrefnol rhanbarthol gofnodi aflonyddwch y maent wedi’u harwain a’u tarfu er budd heddlu neu asiantaeth arall. Gelwir yr olaf yn aflonyddu ar gymorth. Rydym yn adrodd ar amhariadau plwm. Rydym yn eithrio aflonyddwch cymorth a dim ond yn eu riportio yn ôl eithriad. Rydyn ni’n ei gwneud hi’n glir yn yr adroddiad pan fyddwn ni’n cyfeirio at gefnogi data amhariad.

Tynnwyd data asesu MoRiLE o APMIS ar 4 Ionawr 2023, ac felly ni fydd unrhyw newidiadau a wnaed i asesiadau ers y dyddiad hwnnw yn cael eu cyfrif yn y dadansoddiad. Defnyddiwyd yr hidlwyr canlynol ar golofnau i echdynnu’r data hwn: Math yw Tactegol; Mae statws cymedroli yn cael ei gymedroli; SOC yw SOC; Nid yw’r haen yn Haen 5; ac nid yw’r cam yn cynnwys ar gau.

Tynnwyd data aflonyddwch o APMIS ar gyfer aflonyddwch plwm a wnaed rhwng 1 Ionawr 2022 a 31 Rhagfyr 2022. Ar adeg yr archwiliad, roedd echdynnu a gynhaliwyd ar 4 Ionawr 2023 ar gael, a oedd yn ymdrin ag amhariadau plwm a ychwanegwyd at APMIS erbyn y dyddiad hwnnw.

Gwnaethpwyd gwaith cloddio pellach ar 13 Gorffennaf 2023 i archwilio tarfu pellach ar y cyfnod rhwng 1 Ionawr 2022 a 31 Rhagfyr, a ychwanegwyd at APMIS ar ôl 4 Ionawr 2023. Cyfeirir at y data o’r echdynnu a wnaed ar 13 Gorffennaf 2023 yn yr adroddiad hwn.

Defnyddiwyd yr hidlwyr canlynol ar golofnau i echdynnu’r data hwn: Math o darfu yw Aflonyddwch Arweiniol; Mae data cofnodion yn fwy na 1 Ionawr 2022, llai na 1 Ionawr 2023; ac mae’r categori asesu yn fawr, yn fân ac yn gymedrol.

Nôl i’r cyhoeddiad

Archwiliad i ymateb rhanbarthol y gogledd-orllewin i droseddau difrifol a chyfundrefnol